Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η συνδρομή σπουδαίου λόγου στην αλλαγή ή προσθήκη επωνύμου ανηλίκου

Ένα πολύ κρίσιμο και ουσιώδες θέμα όσον αφορά στην αλλαγή ή προσθήκη επωνύμου σε ανήλικο δεδομένου του άρθρου 34 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ Α’ 53/11.03.2020) το οποίο ορίζει ότι “Η διάταξη του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα δεν εμποδίζει την μεταβολή του επωνύμου του τέκνου κατ’ εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται στο ν.δ. 2573/1953 (Α` 241), εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι που δικαιολογούν τη μεταβολή αυτή” είναι η συνδρομή σπουδαίου επιγενόμενου λόγου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει πλούσια νομολογία του ΣτΕ που ερμηνεύει με ευρύτητα την έννοια της συνδρομής σπουδαίου λόγου η διοίκηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα και αγκύλωση το θέμα κάνοντας πολύ στενή ερμηνεία της εν λόγω αόριστης νομικής έννοιας.

 Επί παραδείγματι, με την 1852/2016 το ΣτΕ παίρνει την εξής θέση «εξάλλου, οι ψυχολογικοί λόγοι, τους οποίους επικαλέσθηκε ο αιτών για τη μεταβολή του επωνύμου του, στηριζόμενοι στην ανυπαρξία συναισθηματικής επαφής με τον πατέρα του, η οποία οφείλετο στη μη ύπαρξη ενδιαφέροντος εκ μέρους του τελευταίου για την ανάπτυξη σχέσεων με τον αιτούντα, συνιστούν κατ’ αρχήν λόγους ικανούς να διακαιολογήσουν τη ζητηθείσα μεταβολή, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι υπό τις προεκτεθείσες συνθήκες δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνέτρεχαν λόγοι προστασίας που είχε δημιουργηθεί από το γάμο των γονέων του αιτούντος, οι οποίοι θα εκώλυαν την ικανοποίηση του δικαιώματος» Και στη συνέχεια : «μη νομίμως απέρριψε ο Δήμαρχος εκκινώντας από την αντίληψη ότι, όπως αναφέρεται στην από ……… γνωμοδότηση, σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την αλλαγή του επωνύμου είναι μεν οι αναγόμενοι στη δυσχέρεια στη εκφορά, το κακόηχο ή το διαφημιστικό του ονόματος, όχι όμως και οι ψυχολογικοί, όπως εκείνοι που επικαλέσθηκε ο αιτών με την αίτησή του». Ενώ στη θέση του Δημάρχου ότι δεν υπάρχουν απτά στοιχεία που να αποδεικνύουν τον κλονισμό της ψυχολογίας όπως ο εγκλεισμός του αιτούντος σε δημόσιο νοσοκομείο (!) ή τη διάρρηξη της σχέσης με τον πατέρα μέσω της ύπαρξης δικαστικής απόφασης, το Δικαστήριο αντιπαραθέτει ότι « ένδειξη για τη μη επίδειξη ενδιαφέροντος εκ μέρους του πατέρα του αιτούντος για τη διατήρηση των μεταξύ τους σχέσεων, αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την τηρηθείσα διαδικασία δημοσιότητας(….), ο πατέρας του δεν διετύπωσε αντιρρήσεις για την αλλαγή του επωνύμου του υιού του».

Εν συνέχεια, στην υπ’ αριθμ. 1794/2016 του ΣτΕ το Δικαστήριο παίρνει θέση σε ένα επίσης φλέγον ζήτημα, που οδηγεί πολλούς στην προσθήκη επωνύμου σε ανήλικο στην απόφαση Συγκεκριμένα, αναφέρεται «εξ άλλου, οι λόγοι που επικαλέσθηκαν οι αιτούντες για τη ζητούμενη μεταβολή, συνιστάμενη στην επιθυμία τους να συνεχιστεί το οικογενειακό επώνυμο της δεύτερης των αιτούντων, είναι ικανοί κατ’ αρχήν να δικαιολογήσουν την αποδοχή του αιτήματός τους, λαμβανομένων υπ’όψιν των συνθηκών της συγκεκριμένης περιπτώσεως (υποβολή των σχετικών αιτήσεων από τους δύο γονείς από κοινού, για την προσθήκη του επωνύμου της μητέρας στο επώνυμο και των τριών ανήλικων τέκνων τους)».

Τέλος, αναφορικά και πάλι με το ζήτημα της επίκλησης ψυχολογικών λόγων ως σπουδαίο λόγο για την αλλαγή του επωνύμου στην υπ’ αριθμ. 3166/2017 του ΣτΕ αναφέρεται «περαιτέρω, οι ψυχολογικοί λόγοι, τους οποίους επικαλέσθηκε η αιτούσα για την αλλαγή του επωνύμου της, στηριζόμενη στην πλήρη ανυπαρξία προσωπικής και συναισθηματικής επαφής με τον πατέρα της, η οποία οφείλετο στην εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης και στη μη επίδειξη ενδιαφέροντος εκ μέρους του τελευταίου για την ανάπτυξη σχέσεων με την αιτούσα, συνιστούν, κατ’ αρχήν, λόγους ικανούς να δικαιολογήσουν τη ζητηθείσα μεταβολή (βλ. ΣτΕ 1852/2016), λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι οι διατάξεις του άρθρου μόνου του ν.δ. 2753/1953 δεν προβλέπουν συγκεκριμένους λόγους που να δικαιολογούν την εν λόγω μεταβολή».

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί