Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Κατά τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την κρίση υποψηφίων μελών Δ.Ε.Π προς πλήρωση θέσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους εν δυνάμει εκλέκτορες με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο της υπό κρίση θέσης και εάν δεν υφίστανται εκλέκτορες με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο τότε επιλέγονται εν δυνάμει εκλέκτορες με συναφές γνωστικό αντικείμενο

Σύμφωνα με την παράγραφο 3β του άρθρου 19 του ν.4009/2011 προκύπτει ότι: «β) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτορών που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από καθηγητές, με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α` της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.»

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στην απόφαση με αριθμό 18/2015 δέχτηκε ότι: «μη νομίμως, κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, παραμερίσθηκε μέλος Δ.Ε.Π., ρητώς κατονομαζόμενο, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο θα έπρεπε να μετέχει στο Εκλεκτορικό Σώμα κατά προτεραιότητα έναντι μελών με συναφές γνωστικό αντικείμενο». Αναφορικά με την ανάγκη να επισημαίνεται ρητώς ότι δεν υπάρχουν μέλη με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και να υφίσταται αιτιολογία ως προς την επιλογή των μελών εκλεκτορικού σώματος με συναφές αντικείμενο λόγω έλλειψης όσων έχουν ίδιο γνωστικό αντικείμενο, έχει κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση με αριθμό 420/2011. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο δέχτηκε ότι: «σε περίπτωση συμπληρώσεως του αριθμού των εκλεκτόρων, πρέπει να βεβαιώνεται ρητώς στη σχετική απόφαση, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα, ότι τα επιλεγέντα προς συμπλήρωση του σώματος των εκλεκτόρων μέλη είναι του ίδιου γνωστικού αντικειμένου με την υπό πλήρωση θέση. Όταν δε επιλέγονται προς συμπλήρωση του εκλεκτορικού σώματος μέλη ΔΕΠ του συγγενεστέρου, και όχι πλέον του ίδιου με την υπό πλήρωση θέση γνωστικού αντικειμένου, πρέπει να βεβαιώνεται, ότι δεν υπάρχουν μέλη ΔΕΠ του αυτού με την υπό πλήρωση θέση γνωστικού αντικειμένου στο ίδιο ή σε κάποιο άλλο ΑΕΙ και για το λόγο αυτό επελέγησαν για τη συμπλήρωση του εκλεκτορικού σώματος τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία επελέγησαν, καθώς και ότι τα μέλη αυτά ανήκουν στο συγγενέστερο γνωστικό αντικείμενο με την υπό πλήρωση θέση».

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί