Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Καταβολή δικαστικού ενσήμου για όσες αγωγές κατατέθηκαν προτάσεις πριν την 1/1/2020, αλλά εκδικάστηκαν μετά την 1/1/2020

Με το άρθρο 42 του ν. 4640/2019 (ΦΕΚ Α’ 190/30.11.2019), ορίστηκαν τα εξής: «1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ΝΔ/τος 1544/1942 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του Ν. 3994/2011 (Α’ 165), το άρθρο 21 του Ν. 4055/2012 (Α’ 51) και το άρθρο 33 του Ν. 4446/2016 (Α’ 240), αντικαθίσταται ως εξής: “3. Στο τέλος, που επιβάλλεται κατά το άρθρο 2 του Ν. ΓΠΝ/1912, δεν υπόκεινται οι αναγνωριστικές αγωγές για όλες τις διαφορές που υπάγονται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων και των μονομελών πρωτοδικείων, καθώς και οι αγωγές για την εξάλειψη υποθήκης και προσημείωσης και εκείνες που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού’. 2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αναγνωριστικές αγωγές, για τις οποίες η πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο διενεργείται μετά την 1η Ιανουάριου 2020, καθώς και στις αγωγές που έχουν ασκηθεί ως καταψηφιστικές πριν από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, εφόσον έχουν ήδη μετατραπεί ή μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευσή του και εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την ως άνω ημερομηνία.». Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις, επομένως, στις εκκρεμείς ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αναγνωριστικές αγωγές, είτε αυτές ασκήθηκαν εξ αρχής ως αναγνωριστικές είτε ως καταψηφιστικές, που ετράπησαν ακολούθως σε αναγνωριστικές και εισήχθησαν προς συζήτηση μετά την 1.1.2020, απαιτείται η καταβολή τέλους δικαστικού ενσήμου κατ’ άρθ. 2 του ν. ΓΠΝ/1912. Εντούτοις, η επιβολή τέλους δικαστικού ενσήμου με την ανωτέρω διάταξη και στις περιπτώσεις εκείνες που ο διάδικος άσκησε αναγνωριστική αγωγή ή άσκησε καταψηφιστική αγωγή προ της έναρξης ισχύος του ν. 4640/2019 και την έτρεψε, ολικά ή εν μέρει, σε αναγνωριστική, πριν τη συζήτησή της, που έλαβε χώρα μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 4 παρ. 1, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος, αλλά και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο του κατά πόσο η επιβολή δικαστικού ενσήμου είναι συμβατή με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων παραγόντων, αφενός το ύψος του παράβολου και, αφετέρου, το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο αυτό επιβλήθηκε (βλ. αποφάσεις ΕΔΔΑ της 26ης.07.2011, Georgel και Georgeta Stoicescu κατά Ρουμανίας, no. 9718/03, §69 και ΕΔΔΑ της 19ης.06.2001, Kreuz κατά Πολωνίας, no. 28249/95, §60). H επιβολή δικαστικού ενσήμου σε όσες αγωγές συζητούνται μετά την 1.1.2020 και σε ένα δικονομικό στάδιο κατά το οποίο έχει ήδη κλείσει ο φάκελος δικογραφίας σύμφωνα με το άρθρο 237 παρ. 2 ΚΠολΔ, δυσχεραίνει δυσανάλογα το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, κατά παράβαση της αρχής ασφάλειας δικαίου, η οποία αποτελεί έκφανση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη, καθώς επιβαρύνει αιφνιδιαστικά το διάδικο, που είχε ήδη ασκήσει αναγνωριστική αγωγή ή είχε τρέψει το αίτημα της αγωγής του από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα που του παρείχε ο νόμος να μην επιβαρυνθεί με τα επιπλέον δικαστικά έξοδα του δικαστικού ενσήμου, ενώ, για λόγους μη εξαρτώμενους από τον ίδιο, η υπόθεση εισήχθη προς συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατ’ άρθρο 237 παρ. 4 ΚΠολΔ μετά την 1.1.2020 (βλ. ΠΠρΘεσ 4609/2020, ΝΟΜΟΣ και ΠΠρΘεσ 5352/2020, ΝΟΜΟΣ. Πρβλ. ΠΠρΑΘ 1260/2017, ΝΟΜΟΣ και ΠΠρΝαυπλ 150/2013, ΕλλΔνη 2013.542, που αφορούν τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 2 του ν. 4055/2012). Απόσπασμα από την υπ’ αρ. 977/2021 απόφαση του ΠολΠρΑθ, υπόθεση του γραφείου μας, χειρισμός υπόθεσης δικηγόρος Κωνσταντίνα Πουρνάρα, βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί