Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Κοινοποίηση δικαστικών αποφάσεων και ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Το άρθρο 2 περ. β’ του νόμου 2472/1997, που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 84 ν. 4624/2019, ορίζει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ως «τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σε ένωση, σωματείο και συνδικαλιστική οργάνωση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την ερωτική ζωή, καθώς και τα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες». Σύμφωνα με το άρθρο 28 ν. 4624/2019 «1. Στον βαθμό που είναι αναγκαίο να συμβιβαστεί το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για δημοσιογραφικούς σκοπούς και για σκοπούς ακαδημαϊκής, καλλιτεχνικής ή λογοτεχνικής έκφρασης, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν:

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του, β) αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο, γ) υπερέχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης έναντι του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, ιδίως για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή όταν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσίων προσώπων και δ) όταν περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως όταν αφορά ειδικών κατηγοριών δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και ποινικές διώξεις, καταδίκες και τα σχετικά με αυτές μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του υποκειμένου στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή».

Επιπλέον, σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 18 και το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

γ) από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας». «Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας και άρα χωρίς σύνδεση με κάποια επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Οι προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αλληλογραφία και την τήρηση αρχείου διευθύνσεων ή την κοινωνική δικτύωση και την επιγραμμική δραστηριότητα που ασκείται στο πλαίσιο τέτοιων δραστηριοτήτων. Ωστόσο, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε υπευθύνους επεξεργασίας ή εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι παρέχουν τα μέσα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τέτοιες προσωπικές ή οικιακές δραστηριότητες».

Όμως, το επιτρεπτό της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τρίτων διέπεται κατ’ αρχήν από τη γενική διάταξη του ΚΔΔιαδ 5. Το άρθρο 5 ΚΔΔιαδ φαίνεται να διακρίνει ανάμεσα σε δεδομένα αφορώντα την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου και λοιπά δεδομένα στα οποία λοιπά δεδομένα εντάσσονται και οι περιπτώσεις προσωπικών πληροφοριών περιεχόμενες σε δημόσια έγγραφα. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται ενδιαφέρον που προκύπτει αντικειμενικώς από την ύπαρξη συγκεκριμένης έννομης σχέσης προς το περιεχόμενο του επίμαχου δημοσίου εγγράφου του επιδιώκοντος την πρόσβαση και όχι απλώς το εύλογο ενδιαφέρον που θα είχε κάθε πολίτης. Εννοείται ότι η πρόσβαση του ίδιου του υποκειμένου στα δικά του περιεχόμενα σε δημόσια έγγραφα δεδομένα του ρυθμίζεται από το άρ. 15 ΓενΚαν.[1] Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η πρόσβαση.

Τέλος, κατά την απόφαση ΑΠ 2000/2019 το έγκλημα του άρθρου 38 ν. 4624/2019 δεν στοιχειοθετείται όταν «δεν έχει γίνει τέτοια επέμβαση (σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και ο φερόμενος ως δράστης γνωρίζει τα διαδιδόμενα από μόνος του». Συνεπώς, ακόμα και αν δεν θεωρηθεί νόμιμη η πρόσβαση σε αρχείο δικαστηρίου για τη λήψη της δικαστικής απόφασης, όταν ο «δράστης» γνωρίζει από μόνος του τα διαδιδόμενα περιστατικά, δεν στοιχειοθετείται η παράνομη επεξεργασία και δεν επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές.

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου, Δίκαιο Προσωπικών Δεδομένων, 2η έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 191-192.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί