Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Νομικές μορφές της στάθμευσης αυτοκινήτου σε parking ή garage και το ζήτημα της ευθύνης σε περίπτωση βλάβης, κλοπής ή απώλειας

Η στάθμευση αυτοκινήτου σε parking ή garage εμφανίζεται με πολλές νομικές μορφές όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός (σταθμεύσεως αυτοκινήτου) στηρίζεται στην εκτίμηση όλων των επιμέρους περιστάσεων. Σε κάθε συμβατική μορφή το περιεχόμενο της ευθύνης του οφειλέτη είναι διαφορετικό. Ειδικότερα, η στάθμευση εμφανίζεται, κατά κανόνα, με τις ακόλουθες μορφές : Α) Ως σχέση φιλοφρονήσεως, στην περίπτωση απλής ανοχής βραχείας διαρκείας για στάθμευση αυτοκινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε χώρο εξουσιαζόμενο από τον επιτρέποντα που δεν ασκεί συναφή επιχείρηση σταθμεύσεως αυτοκινήτων (π.χ. του γείτονα που αφήνει διερχόμενο, φίλο του να χρησιμοποιήσει ελεύθερο οικόπεδο του), λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση φιλοφροσύνης στερείται από την απαραίτητα βούληση δικαιοπρακτικής δεσμεύσεως. Β) Ως μίσθωση χώρου (αρθρ. 574 ΑΚ), στην περίπτωση σταθμεύσεως αυτοκινήτου συνήθως επ’ ανταλλάγματι σε χώρο ανοικτού ή κλειστού parking που διατίθεται στον κάτοχο του αυτοκινήτου και επιλέγεται από αυτόν χωρίς επίβλεψη του αυτοκινήτου, ο κάτοχος του οποίου μετά τη στάθμευση και ασφάλιση του παραλαμβάνει μαζί του τα κλειδιά. Γ) Ως σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης (αρθρ. 822 ΑΚ), στην περίπτωση σταθμεύσεως αυτοκινήτου επ’ ανταλλάγματι σε υπαίθριο ή κλειστό parking, όπου ο κάτοχος του αυτοκινήτου, χωρίς να επιλέγει ο ίδιος τη θέση σταθμεύσεως αφήνει σ’ αυτό τα κλειδιά του, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας του δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον εκμεταλλευόμενο το parking τη δυνατότητα για επιθυμητές, ανάλογα με τις περιστάσεις, μεταβολές θέσεως του αυτοκινήτου. Κύρια υποχρέωση του θεματοφύλακα είναι η φύλαξη του αυτοκινήτου και των πραγμάτων που περιέχει. Τούτο και για τον επιπρόσθετο λόγο ότι ο εκμεταλλευόμενος το parking αποκτά δυνατότητα επεμβάσεως στο αυτοκίνητο (προξένηση βλαβών, αποτροπή κινδύνου κλοπής κλπ.) και στα πράγματα που είναι αποτεθειμένα σ’ αυτό. Στη σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης ο θεματοφύλακας (εκμεταλλευόμενος το parking) ευθύνεται σε αποζημίωση του παρακαταθέτη, στην περίπτωση αδυναμίας αποδόσεως του αυτοκινήτου ή βλάβης του ή κλοπής ή απώλειας των πραγμάτων που είχαν αποτεθεί σ’ αυτό. Τέτοια υποχρέωση δεν θεμελιώνεται στη σχέση φιλοφρονήσεως ή της μισθώσεως χώρου (βλ. Κρητικό εις Γεωργιάδη-Σταθόπουλο, ΑΚ, IV, αρθρ. 822, αρ. 32-37, σ. 256). Δ) Ως παραχώρηση χώρου από ελευθεριότητα, στην περίπτωση που ένας επιχειρηματίας ο οποίος, αποσκοπώντας στην καλύτερη εκμετάλλευση καταστήματος πωλήσεως αγαθών, θέτει στη διάθεση των πελατών του ειδικά διασκευασμένο υπαίθριο ή κλειστό χώρο για τη στάθμευση των αυτοκινήτων τους χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς να τους αποστερεί την δυνατότητα ασκήσεως ελέγχου επ’ αυτών, μη υπέχοντας αυτοτελή υποχρέωση φυλάξεως (κύρια η παρεπόμενη) των σταθμευμένων οχημάτων, καθόσον μεταξύ των μερών ούτε σύμβαση με τέτοιο περιεχόμενο συνάπτεται, ούτε από το νόμο, την καλή πίστη η από το εν γένει πνεύμα του δικαίου υποχρέωση του παραπάνω επιχειρηματία προς αποζημίωση μπορεί να αξιωθεί. Συνεπώς, δεν δημιουργείται ευθύνη αυτού προς αποζημίωση των πελατών του για ζημίες που προκλήθηκαν από τρίτους στα αυτοκίνητα τους, καθώς και για κλοπές κινητών πραγμάτων, κατά το χρόνο που τα μεταφέροντα αυτά οχήματα ήταν σταθμευμένα σε τέτοιους χώρους (πρβλ. ΑΠ 174/2005 ΕλλΔνη 47.432).

Συγκεκριμένα, στην υπ’ αριθμ. 1202/2007 του Εφετείου Αθηνών κατά τη διερεύνηση της φύσης της συμβατικής σχέσης σε παρκαρισμένο όχημα σε κλειστό υπόγειο χώρο στάθμευσης, κρίθηκε ότι η κυκλοφορία στον χώρο του καταστήματος της εναγομένης υπαλλήλων της με τα διακριτικά της δεν συνεπάγεται ότι ο χώρος σταθμεύσεως αυτοκινήτων είναι φυλασσόμενος ούτε από τους κανόνες της καλής πίστεως και των συναλλακτικών ηθών προκύπτει ότι πρόκειται για αυτοτελή ή παρεπόμενη (της αγοράς αγαθών από το κατάστημα της) σύμβαση φυλάξεως, εφόσον: αα) Η ύπαρξη των προστηθέντων υπαλλήλων της εναγομένης σε όλους τους χώρους του καταστήματος της δικαιολογείται από την ανάγκη εξυπηρετήσεως των πελατών της που προβαίνουν σε αγορά των αγαθών της, ββ) το πραγματικό της συμβάσεως αμειβόμενης παρακαταθήκης (στην περίπτωση σταθμεύσεως αυτοκινήτου σε parking) προϋποθέτει, i) παράδοση των κλειδιών του αυτοκινήτου από τον παρακαταθέτη στον θεματοφύλακα, ii) δυνατότητα επεμβάσεως του εκμεταλλευόμενου το parking στο αυτοκίνητο (π.χ. προξένηση βλαβών, αποτροπή κινδύνου κλοπής κλπ.) και στα πράγματα που έχουν αποτεθεί σ’ αυτό.

Συνεπώς, το δικάσαν Δικαστήριο έκρινε ότι στην επίδικη περίπτωση πρόκειται για παραχώρηση χώρου σταθμεύσεως εκ μέρους της εναγομένης από ελευθεριότητα στο υπόγειο parking του καταστήματος της που αποσκοπεί στην καλύτερη εκμετάλλευση του, με επακόλουθο αυτή να μην ευθύνεται για την βλάβη που υπέστη (απώλεια χρηματικού ποσού από το σταθμευμένο όχημα).Επιπλέον, ούτε από το νόμο, την καλή πίστη ή από το εν γένει πνεύμα του δικαίου με τα περιγραφόμενα πραγματικά περιστατικά μπορεί να δημιουργηθεί υποχρέωση της εναγομένης προς αποζημίωση του ενάγοντος.

Τέλος, λεκτέο είναι ότι από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 822 επ., 330 και 335 ΑΚ προκύπτει ότι για το ορισμένο της αγωγής του παρακαταθέτη για διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω απώλειας ή βλάβης του παρακατατεθέντος πράγματος, αρκεί η επίκληση της κατάρτισης, έστω και σιωπηρώς, με τον εναγόμενο, ως θεματοφύλακα, της σύμβασης για το παραλαμβανόμενο από εκείνον προς φύλαξη πράγμα με την υποχρέωση απόδοσής του όταν ζητηθεί, καθώς και τις ζημίες που ο ίδιος υπέστη, λόγω των βλαβών που προξενήθηκαν σε αυτό (569/2013 ΠΠΡ Αθ).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί