Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ο καθορισμός του αντικειμένου του σήματος βάσει της αναπαράστασης αυτού

Σύμφωνα με το άρθρα 2 παρ.1,2,3 και 7 παρ. 2 του ν.4679/2020 προβλέπεται ότι: «Άρθρο 2: 1. Το εθνικό σήμα μπορεί να αποτελείται από οποιαδήποτε σημεία, ιδίως από λέξεις, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος προσώπων, ή από σχέδια, γράμματα, αριθμούς, χρώματα, το σχήμα του προϊόντος ή τη συσκευασία του προϊόντος, ή από ήχους, υπό την προϋπόθεση ότι τα σημεία αυτά: α) είναι ικανά να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες άλλων επιχειρήσεων και β) μπορούν να αναπαρίστανται στο μητρώο, κατά τρόπο που επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές και στο κοινό να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια το αντικείμενο της προστασίας που παρέχεται στο δικαιούχο του. 2. Για τον σκοπό της περίπτωσης β` της παραγράφου 1, η αναπαράσταση του σήματος πρέπει να υποβάλλεται στο μητρώο σε οποιαδήποτε κατάλληλη μορφή, με τη χρήση ευρέως διαθέσιμης τεχνολογίας, που καθιστά δυνατή την αναπαράστασή του κατά τρόπο σαφή, ακριβή, αυτοτελή, ευπρόσιτο, κατανοητό, διαρκή και αντικειμενικό. 3. Η αναπαράσταση του σήματος καθορίζει το αντικείμενο της καταχώρισης. Αν η αναπαράσταση συνοδεύεται από περιγραφή σύμφωνα με τις περιπτώσεις δ`, ε`, στ` υποπεριπτώσεις ββ` και η` της παραγράφου 4 ή την παράγραφο 5, η εν λόγω περιγραφή πρέπει να συνάδει με την αναπαράσταση και να μη διευρύνει το πεδίο της. Σε περίπτωση απόκλισης της περιγραφής από την αναπαράσταση υπερισχύει η τελευταία.»  Άρθρο 7 παρ. 2:  «Ως χρήση του σήματος θεωρείται επίσης: α) η χρήση του σήματος με μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή, ανεξαρτήτως αν το σήμα στη μορφή που χρησιμοποιείται είναι επίσης καταχωρισμένο επ` ονόματι του δικαιούχου ή όχι, β) η επίθεση του σήματος σε προϊόντα ή στη συσκευασία αποκλειστικά με προορισμό την εξαγωγή, γ) η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου, καθώς και η χρήση συλλογικού σήματος ή σήματος πιστοποίησης από δικαιούμενα προς τούτο πρόσωπα θεωρείται ως χρήση από τον ίδιο το δικαιούχο του σήματος».

Από τις ως άνω διατάξεις συνάγεται η σημασία της διακριτικής λειτουργίας του σήματος, χάρις την οποία επιτυγχάνεται η διάκριση των προϊόντων μιας επιχείρησης από τα προϊόντα της άλλης.  Η αναπαράσταση του σήματος, βάσει λέξεων ή άλλων στοιχείων καθορίζει και το αντικείμενο καταχώρισής του, καθώς βάσει της αναπαράστασης αυτής ο καταναλωτής μπορεί να διακρίνει την πηγή προέλευσης των προϊόντων. Η διακριτική δύναμη διατρέχει ολόκληρο το δίκαιο των σημάτων. Ειδικότερα: α) στηρίζει την καταχώριση του σήματος και συνεπώς την κτήση του απόλυτου και αποκλειστικού δικαιώματος επί του σήματος, ενώ η έλλειψη της αποτελεί λόγο της ακυρότητας του β) προσδιορίζει το εύρος προστασίας του γ) επηρεάζει την απώλεια του δικαιώματος[1]. Επομένως, η χρήση του σήματος, η αναπαράσταση του οποίου καθορίζει και το αντικείμενο της καταχώρισής του, πρέπει να γίνεται εντός του πλαισίου καταχώρισης του σήματος για να επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτό και η διακριτική λειτουργία του.

Χαρά Ζούκα, Δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

[1] Δίκαιο Διακριτικών Γνωρισμάτων, Μιχ.-Θεοδ. Δ. Μαρίνος ,σελ. 58, Εκδ. Π.Ν.Σάκκουλας, 2016

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί