Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ο τρόπος λύσεως της κοινωνίας, δηλαδή αν η λύση θα γίνει με αυτούσια διανομή, με σύσταση καθέτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών, ή με πώληση με πλειστηριασμό ανήκει στην κυριαρχική εξουσία του Δικαστηρίου που κρίνει επί της αγωγής διανομής

Σύμφωνα με την απόφαση 293/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας έχει γίνει αποδεκτό ότι: «Σύμφωνα με το άρθρο 480 παρ. 1 ΚΠολΔ για να διαταχθεί η αυτούσια διανομή των επικοίνων, πρέπει μεταξύ άλλων, να είναι δυνατή η διαίρεση του διανεμητέου σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες των κοινωνών, χωρίς να μειώνεται η αξία του. Αν η πιο πάνω διαίρεση είναι ανέφικτη, δηλαδή αν το κοινό αντικείμενο δεν μπορεί να διαιρεθεί με βάση τον προορισμό, που έχει από τη φύση του, κατά τις αντιλήψεις, που επικρατούν στις συναλλαγές, δεν διατάσσεται η αυτούσια διανομή. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 480 παρ. 2 ΚΠολΔ αυτούσια διανομή είναι δυνατή και με κατανομή των κοινών πραγμάτων σε μέρη ανάλογα με τις μερίδες των κοινωνιών, οπότε κατ’ άρθρο 481 ΚΠολΔ, το δικαστήριο μπορεί για την εξίσωση των άνισων μερών ν` αποφασίσει ότι οι κοινωνοί που λαμβάνουν ορισμένα μέρη θα καταβάλλουν σε άλλους κοινωνούς ορισμένο χρηματικό ποσό (δηλαδή και στην περίπτωση αυτή η αξία θα είναι πρωταρχικό στοιχείο). Εξάλλου αν η διανομή με τους παραπάνω τρόπους είναι ανέφικτη ή ασύμφορη, το Δικαστήριο διατάζει την πώληση του διανεμητέου κοινού ακινήτου με πλειστηριασμό και δεν είναι υποχρεωμένο να διατάξει απόδειξη, αν κρίνει, ότι η αυτούσια διανομή του είναι προδήλως αδύνατη ή ασύμφορη, λαμβάνοντας υπόψη του εκτός από τις μερίδες των κοινωνών, το είδος, τις διαστάσεις, καθώς και το εμβαδόν του διανεμητέου. Από τα πιο πάνω προκύπτει, ότι ο τρόπος λύσεως της κοινωνίας, δηλαδή αν η λύση θα γίνει με αυτούσια διανομή, με σύσταση καθέτων ή οριζοντίων ιδιοκτησιών, ή με πώληση με πλειστηριασμό ανήκει στην κυριαρχική εξουσία του Δικαστηρίου. Στην εξουσία του Δικαστηρίου επίσης εναπόκειται να κρίνει αν θα διαταχθεί ή όχι πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τη δυνατότητα αυτούσιας διανομής του κοινού ακινήτου (ΑΠ 1309/2005 ΕλλΔ/νη 49 σελ. 747, Εφ.Λαμ. 139/2011 ΝΟΜΟΣ)».

Από τα ως άνω προκύπτει ότι το Δικαστήριο κατά την κυριαρχική του εξουσία κρίνει τον τρόπο λύσης της κοινωνίας και στην κρίση του λαμβάνει υπόψη τον βέλτιστο τρόπο διανομής για τα συμφέροντα των κοινωνών και την αξία του διανεμητέου.

Χαρά Ζούκα, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί