Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Παραγραφή αξιώσεων Δ.Ε.Υ.Α.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 ν. 1069/1980 «3. Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων, διατάξεων διάθεσης του προϊόντος της περίπτωσης β΄, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους».

Επίσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 6 α.ν. 344/1968 «Ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών, αρχόμενος από  της λήξεως  του  οικονομικού  έτους  εντός  του  οποίου  εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς. Κατ` εξαίρεσιν αι προερχόμεναι εκ  φόρων  εν  γένει,  τελών, δικαιωμάτων,  εισφορών  και αντιτίμου προσωπικής εργασίας παραγράφονται μετά πενταετίαν ως ανωτέρω». ΄Ενώ σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 3 ν. 2362/1995 όπως ισχύει με το ν. 4072/2014 άρ. 136 παρ. 3 «Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που: α. απορρέει από σύμβαση που αυτό έχει καταρτίσει, στην οποία περιλαμβάνεται και η σύμβαση εκείνη που βασίζεται σε πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί εξωπτωχευτικής ρύθμισης του τρόπου καταβολής πτωχευτικών προς το Δημόσιο χρεών και η οποία εξομοιώνεται πλήρως με την μεταπτωχευτική έννομη σχέση του πτωχού, β. απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου, γ. γεννήθηκε συνεπεία άπιστης διαχείρισης, δ. απορρέει από διάταξη τελευταίας βούλησης, ε. αφορά σε περιοδικές παροχές, στ. γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή, ζ. γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές, η. αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων θ. απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων, παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η με στενή έννοια βεβαίωση αυτής».

Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι η παραγραφή των αξιώσεων των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης παραγράφονται μετά εικοσαετία η οποία ξεκινά με την βεβαίωση της οφειλής. Με αυτή την θέση τάσσονται και μέρος της νομολογίας, όπως οι Μονομελούς Εφετείου Κρήτης 145/2019 «…σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 86 παρ. 3 ν. 2362/95, που εφαρμόζεται αναλογικά και στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, κατ’ άρθρο 276 ν. 3463/2006, χρηματική απαίτηση του δημοσίου που, μεταξύ άλλων, απορρέει από σύμβαση, παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήψη του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο έγινε η βεβαίωση αυτής. Ακόμη, σύμφωνα και με τη διάταξη του άρθρου 6 ΑΝ 344/1968, ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών (ΑΠ 206/2019 α’ δημ. ΝΟΜΟΣ)» και Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρεθύμνου 292/2018 που έκρινε «Ο υπό (α) ισχυρισμός της εναγομένης είναι απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος, καθώς εκ του συνδυασμού των άρθρων 1 Ν. 1069/1980 και 6 Ν.344/1968 συνάγεται ότι επί των αξιώσεων της ενάγουσας εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου6 Ν.344/1968 η οποία προβλέπει εικοσαετή παραγραφή και κατισχύει ως νεώτερη και ειδικότερη του άρθρου 250 ΑΚ».

Όμως υποστηρίζεται και η άποψη περί πενταετούς παραγραφής του ΑΚ 250, και συγκεκριμένα κατά την Γνωμοδότηση του ΝΣΚ 4/2018 «20. Εξάλλου, για την παραγραφή των χρηματικών αξιώσεων του Δημοσίου, ισχύουν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4270/2014, οι οποίες προβλέπουν ότι οι χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου από σύμβαση, την οποία αυτό έχει καταρτίσει, παραγράφονται μετά εικοσαετία, αρχομένη από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έγινε η εν στενή έννοια βεβαίωσή τους. Λόγω της προαναφερθείσας, κατ` άρθρο 276 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εφαρμογής, για τις Δ.Ε.Υ.Α., των διατάξεων περί παραγραφής των απαιτήσεων του Δημοσίου (βλ. ανωτ. υπό 19), η ανωτέρω εικοσαετής παραγραφή καταλαμβάνει, κατ` αρχήν, και τις απαιτήσεις των Δ.ΕΥ.Α. από τέλη, ειδικά και πάγια τέλη καθώς και, εν γένει, χρεώσεις, για παρεχόμενες υπηρεσίες και δαπάνες Δ.Ε.Υ.Α., στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσεως τους με τους πελάτες τους. Δεδομένου, όμως, ότι η ίδια αυτή παραγραφή αναφέρεται στο στάδιο μετά την, κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε., εν στενή έννοια βεβαίωση των απαιτήσεων, δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί για τις χρηματικές απαιτήσεις Δ.Ε.Υ.Α., επί των οποίων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπό τις διατάξεις του ν. 1069/1980 και του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις περί διοικητικής εκτελέσεως (Κ.Ε.Δ.Ε.) αλλά εκείνες του ΚΠολΔ, και, επομένως, οι σχετικές απαιτήσεις των Δ.Ε.Υ.Α. υπάγονται στην προαναφερθείσα, κατ` άρθρα 250, 251 και 253 του ΑΚ, πενταετή παραγραφή. Η εικοσαετής παραγραφή της παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4270/2014, εφαρμόζεται, όμως, για τις χρηματικές απαιτήσεις Δ.Ε.Υ.Α., οι οποίες βεβαιώνονται εν στενή έννοια στις Δ.Ο.Υ., κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας έχει ανατεθεί στις Δ.Ο.Υ. η είσπραξη των απαιτήσεων Δ.Ε.Υ.Α.. Προϋπόθεση, όμως, για την εφαρμογή της εν λόγω εικοσαετούς παραγραφής, αποτελεί να μην έχει ήδη συμπληρωθεί, κατά το χρόνο διενέργειας της εν στενή έννοια βεβαιώσεως στις Δ.Ο.Υ., η πενταετής παραγραφή του ΑΚ, λαμβανομένης υπ` όψιν και της τυχόν διακοπής ή αναστολής της.

 

21.Με βάση τα ανωτέρω εκτιθέμενα, οι απαιτήσεις των Δ.Ε.Υ.Α. δεν διέπονται, όσον αφορά τυχόν αποσβεστική προθεσμία ή παραγραφή τους, από τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 2 και 6 του α.ν. 344/1968, οι οποίες εφαρμόζονται για τα έσοδα των Ο.Τ.Α., αλλά υπάγονται στην πενταετή παραγραφή των άρθρων 250, 251 και 253 του ΑΚ, η οποία άρχεται κατά τη λήξη του οικείου έτους, εντός του οποίου γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. Σε όσες δε περιπτώσεις οι εν λόγω απαιτήσεις βεβαιώνονται εν στενή έννοια στις Δ.Ο.Υ., κατόπιν εκδόσεως αποφάσεως του Υπουργού Οικονομικών, δυνάμει της οποίας ανατίθεται στις ΔΌ.Υ. η είσπραξη των εσόδων Δ.Ε.Υ.Α., αυτές υπάγονται στην εικοσαετή παραγραφή του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4270/2014, η οποία άρχεται από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έγινε η εν στενή έννοια βεβαίωση τους, υπό την προϋπόθεση ότι, κατά το χρόνο διενέργειας της εν στενή έννοια βεβαιώσεως στις Δ.Ο.Υ., δεν έχει, ήδη, συμπληρωθεί η πενταετής παραγραφή του ΑΚ, λαμβανομένης υπ` όψιν και της τυχόν διακοπής ή αναστολής της». Την θέση αυτή υιοθέτησε και η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων 24/2020.

Φαίνεται δηλαδή ότι γίνεται μία διάκριση ως προς το αν η βεβαίωση οφειλής γίνεται από κάποια Δ.Ο.Υ. ή από την ίδια την Δ.Ε.Υ.Α.

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

 

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί