Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Περίφραξη κάθετων ιδιοκτησιών

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος 1024/1971 «1. Εν τη εννοία του άρθρου 1 του Ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικος, δύναται να συσταθή διηρημένη ιδιοκτησία και επί πλειόνων αυτοτελών οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου ανήκοντος εις ένα ή πλείονας, ως και επί ορόφων ή μερών των οικοδομημάτων τούτων, επιφυλλασσομένων των πολεοδομικών διατάξεων.

“2 Η προηγούμενη παρ. 1 εφαρμόζεται μόνο επί οικοπέδων κειμένων εντός σχεδίων πόλεων, εντός ορίων οικισμών προ του 1923, καθώς και εντός ορίων οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων, που καθορίζονται βάσει του από 24.4.1985 π.δ. (ΦΕΚ 181 Δ’), όπως ισχύει. Συστάσεις διηρημένων ιδιοκτησιών σε οικόπεδα, που βρίσκονται μέσα στους ανωτέρω οικισμούς, που έγιναν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, είναι έγκυρες, εκτός αν κηρύχθησαν άκυρες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση»

Στις μεταξύ των συνιδιοκτητών σχέσεις, ο κύριος κάθετης ιδιοκτησίας δεν μπορεί να υπερβεί κατά την οικοδόμηση του ακινήτου του το συντελεστή δομήσεως που του αναλογεί κατά τις ισχύουσες κατά το χρόνο των οικοδομικών εργασιών πολεοδομικές διατάξεις, ματαιώνοντας ή περιορίζοντας έτσι το αντίστοιχο δικαίωμα οικοδομήσεως των λοιπών συγκυρίων του κοινού οικοπέδου. Στους ακάλυπτους χώρους, όμως, επιτρέπεται η κατασκευή πεζουλιών, βεραντών και κυρίων ή βοηθητικών κλιμάκων (Βασίλης Τσούμας, Οριζόντια και Κάθετη ιδιοκτησία, Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ. 15).

Σε περίπτωση που σε συνεστημένη κάθετη ιδιοκτησία, καταληφθεί αυθαιρέτως από ένα συνιδιοκτήτη τμήμα της ιδιοκτησίας άλλου, αλλ’ όχι με επέκταση της οικοδομής του καταλαβόντος παρά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. κατασκευή μανδροτοίχου), δεν εφαρμόζεται υπέρ του τελευταίου ούτε και κατ’ αναλογίαν η διάταξη του άρθρου 1010 εδ. α’ ΑΚ (ΑΠ 385/1995) (Βασίλης Τσούμας, Οριζόντια και Κάθετη ιδιοκτησία, Νομική Βιβλιοθήκη 2009, σελ. 19). Δηλαδή δεν δύναται να επιδικαστεί η κυριότητα καταληφθείσας έκτασης από τον κύριο της κάθετης ιδιοκτησίας που την κατέλαβε. Συγκεκριμένα, δεν τυγχάνει εφαρμογής η ΑΚ 1010 σύμφωνα με την οποία «Αν ο κύριος ακινήτου, ανεγείροντας πάνω σ’ αυτό οικοδομή, την επεκτείνει καλόπιστα στο γειτονικό γήπεδο και ο κύριος του γηπέδου δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου πριν από την ανέγερση της οικοδομής κατά μεγάλο μέρος, το δικαστήριο μπορεί κατά εύλογη κρίση να επιδικάσει την κυριότητα του γηπέδου που καταλήφθηκε στον κύριο του ακινήτου που οικοδομήθηκε· η επιδίκαση γίνεται έναντι καταβολής της αξίας του γηπέδου κατά το χρόνο της κατάληψής του και αποκατάστασης κάθε άλλης ζημίας, ιδίως από την τυχόν μείωση της αξίας του υπολοίπου».

Συγκύριοι ακινήτων που έχουν υπαχθεί σε κάθετη ιδιοκτησία πιστεύουν ότι τα τµήµατα αποκλειστικής χρήσης του οικοπέδου είναι αντικείµενα χωριστής κυριότητας, ότι είναι κύριοι των τµηµάτων αυτών, τα οποία εσφαλµένως ονοµάζουν κάθετες ιδιοκτησίες και πιστεύουν ότι δικαιούνται να ανεγείρουν και ανεγείρουν µανδρότοιχους που χωρίζουν τα τµήµατα αποκλειστικής χρήσης του εδάφους από το υπόλοιπο έδαφος του ενιαίου οικοπέδου και καταλήγουν να διαιρούν ουσιαστικά το ενιαίο οικόπεδο και δηµιουργούν προβλήµατα στη λειτουργία της κάθετης ιδιοκτησίας στο ακίνητο, ενώ αυτό απαγορεύεται από το άρθρο 1 του ν.δ. 1024/ 1971 και από τις Πολεοδοµικές διατάξεις. (Ηλίας Κωτσάκης τέως Πρόεδρος του Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και ∆ωδεκανήσου ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ* Εισήγηση στην Ένωση Αστικολόγων στις 11.12.2002).

Τέτοια πολεοδομική διάταξη είναι και το άρθρο 17 παράγραφος 9 του Ν. 4067/2012 το οποίο ρυθμίζει θέματα αναφορικά με τα περιφράγματα των ακινήτων. Συγκεκριμένα για τις κάθετες ιδιοκτησίες προβλέπει ότι «…στ) Οι ιδιοκτησίες που καθορίζονται με κάθετη σύσταση ιδιοκτησίας, περιφράσσονται μόνο στα όρια του οικοπέδου ή του γηπέδου»:

Ως εκ τούτου, συνάγεται ότι απαγορεύεται η περίφραξη των ακινήτων που αποτελούν κάθετες ιδιοκτησίες ενός ενιαίου οικοπέδου, η οποία εκτείνεται πέρα από τα όρια του όλου οικοπέδου και προχωράει και στις μεταξύ τους πλευρές.

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί