Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Ποια η έκταση της ευθύνης του κληρονομήσαντος με το ευεργέτημα της απογραφής απέναντι στους κληρονομικούς δανειστές;

Από τις διατάξεις των άρθρων 1901, 1902, 1904, 1905 και 1907 του ΑΚ προκύπτει ότι ο κληρονόμος, μετά τη γενόμενη στο γραμματέα του δικαστηρίου της κληρο­νομιάς δήλωσή του περί αποδοχής της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του για τα χρέη της κληρονομιάς αλλά εξακολουθεί να ευθύνεται για αυτά, μόνο όμως έως το ενεργητικό της κληρονομιάς, δηλαδή μόνο με τα στοιχεία της κληρονομιάς και όσο αυτά επαρκούν (cum viribus hereditatis), χωρίς να ευθύνεται και με την ατομική του περιουσία, από την οποία η περιουσία του κληρονομουμένου έχει αποχωρισθεί και αποτελεί χωριστή ομάδα.

Ενδεχόμενη ανεπάρκεια της κληρονομικής περιουσίας προς ικανοποίηση των απαιτήσεων των κληρονομικών δανει­στών δεν επηρεάζει ούτε τη νομιμοποίηση των τελευταίων να ασκήσουν κατά του εξ απογραφής κληρονόμου αγωγή για την επιδίκαση των απαιτήσεών τους ούτε τη βασιμότητα της εν λόγω αγωγής. Απλώς έχει ως συνέπεια ότι για την ικανοποίηση των εν λόγω απαιτήσεων δεν επιτρέπεται να γίνει αναγκαστική εκτέλεση επί της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου αλλά μόνο επί των περιουσιακών στοιχεί­ων της κληρονομιάς. Ως εκ τούτου ο ισχυρισμός του κλη­ρονόμου περί αποδοχής της κληρονομιάς του οφειλέτη με το ευεργέτημα της απογραφής μπορεί να προταθεί (μόνο) ως λόγος ανακοπής κατά της τυχόν επί της ατομικής πε­ριουσίας του κληρονόμου επισπευδομένης αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 1311/2011 ΝοΒ 2012, 291).

 Οι κληρονομικοί δανειστές δε δύνανται να επιληφθούν της ατομικής περιουσίας του κληρονόμου, εκτός αν επήλθε έκ­πτωση από το ευεργέτημα της απογραφής λόγω παρόδου άπρακτης της ενιαύσιος προθεσμίας από τότε που απέκτησε ο κληρονόμος πλήρη ικανότητα προς δικαιοπραξία και δεν συνέταξε απογραφή. Ούτε επίσης απαλλάσσεται από την ευθύνη έναντι των δανειστών της κληρονομιάς ο εξ απογραφής κληρονόμος, ώστε από τη σχετική δήλωσή του να μη νομιμοποιούνται εκείνοι να στρέφονται εναντίον του προς ικανοποίησή τους, λόγω ανεπάρκειας του ενεργητικού της κληρονομιάς (ΑΠ 750/2011 ΧρΙΔ 2012,182 116/2018 ΕΦ ΠΕΙΡ)

Σημειώνεται ακόμα ότι ο κληρονόμος με απογραφή, κατά την άσκηση των διαχειριστικών καθηκόντων του είναι υποχρεωμένος να διαχειρίζεται με επιμέλεια την κληρονομική περιουσία. Σύμφωνα με την ΑΚ 1907 ο εξ απογραφής κληρονόμος ευθύνεται για κάθε πταίσμα (και για ελαφρά αμέλεια) απέναντι στους δανειστές της κληρονομίας. Κάθε υπαίτια παράβαση της υποχρέωσης επιμελούς διοίκησης παρέχει στους τελευταίους δικαίωμα αποζημίωσης. Στην περίπτωση αυτή μάλιστα ο κληρονόμος θα ευθύνεται έναντι του ζημιωθέντος δανειστή και με την ατομική του περιουσία, χωρίς πάντως να μεταβάλλεται σε απλό κληρονόμο (Εγχειρίδιο Κληρονομικού Δικαίου, Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, σελ. 385-386).

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί