Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προϋποθέσεις ειδικής άδειας 22 ημερών σε δημοσίους υπαλλήλους που είναι δικαστικοί συμπαραστάτες

Με την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53β/834/οικ.3728 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με το ζήτημα της χορήγησης της ειδικής άδειας των 22 ημερών σε δημοσίους υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες, ισχύουν τα εξής: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 του ν.4674/2020, «4. Οι άδειες των παραγράφων 2 (ειδική άδεια 22 ημερών) και 3 χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η άδεια της παραγράφου 2 χορηγείται στους δικαστικούς συμπαραστάτες και σε περίπτωση που οι συμπαραστατούμενοι πάσχουν από ανοϊκή συνδρομή, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις».

Επίσης, με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117.11102/28.05.20 (ΑΔΑ: 6ΣΦ146ΜΤΛ6-48Π) εγκύκλιο της ίδιας υπηρεσίας διευκρινίστηκαν οι προϋποθέσεις χορήγησης ειδικών αδειών στους υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες προσώπων που πληρούν τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, για τη χορήγηση των ειδικών αδειών σε δικαστικούς συμπαραστάτες απαιτείται κατά περίπτωση να πληρούνται οι κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

  • Δικαστική απόφαση, με την οποία ο/η υπάλληλος ορίζεται δικαστικός συμπαραστάτης.
  • Ρητή ανάθεση της επιμέλειας του συμπαραστατούμενου στον δικαστικό συμπαραστάτη με τη δικαστική απόφαση (σχετική και η αριθ. 77/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Σημειώνεται βέβαια ότι σύμφωνα με τον όρο 5 της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου 77/2018 αναφέρεται ότι «Η ανάθεση της κατά τα ως άνω επιμέλειας μπορεί να ορίζεται ρητώς στο διατακτικό της οικείας δικαστικής απόφασης, μπορεί όμως να προκύπτει και από το αιτιολογικό μέρος της απόφασης αυτής, όταν σε αυτό η ανάθεση της επιμέλειας παρατίθεται σαφώς ως πόρισμα σχετικού δικανικού συλλογισμού».
  • Για τη χορήγηση ολόκληρης της άδειας των 22 ημερών θα πρέπει η καθημερινή φροντίδα των συμπαραστατούμενων να μην παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του/της υπαλλήλου.

Δυνάμει των ανωτέρω, σχετικά με υπάλληλο που έχει οριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης, σύμφωνα με το άρθρο 1672 του Αστικού Κώδικα, όπως ισχύει: «Το δικαστήριο μπορεί οποτεδήποτε, πριν ή και μετά την έναρξη της διαδικασίας για την υποβολή ενός προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, να διορίσει, με αίτηση ενός από τα πρόσωπα του άρθρου 1667 ή και αυτεπαγγέλτως προσωρινό δικαστικό συμπαραστάτη. Η εξουσία του περιλαμβάνει κάθε ασφαλιστικό μέτρο απαραίτητο για να αποφευχθεί σοβαρός κίνδυνος για το πρόσωπο ή την περιουσία του συμπαραστατέου. Για το διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης έως την τελεσιδικία της, ο διορισμός προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη είναι υποχρεωτικός».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της αριθ. 1736/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου: «…Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1681 ΑΚ τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης αρχίζουν αφότου δημοσιευθεί η σχετική απόφαση, για την έναρξη όμως του λειτουργήματος του δικαστικού συμπαραστάτη απαιτείται τελεσιδικία της αποφάσεως που τον διορίζει, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 1672 ΑΚ, ο διαχωρισμός μεταξύ του χρόνου ενάρξεως των αποτελεσμάτων της δικαστικής συμπαραστάσεως και του χρόνου ενάρξεως του λειτουργήματος του δικαστικού συμπαραστάτη έχει ως συνέπεια τον υποχρεωτικό διορισμό του δικαστικού συμπαραστάτη για το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, ο διορισμός δε αυτός μπορεί να επιδιωχθεί με την ίδια αίτηση. Εξάλλου, κατά το ίδιο άρθρο, η εξουσία του προσωρινού συμπαραστάτη περιλαμβάνει τη λήψη κάθε ασφαλιστικού μέτρου που είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί σοβαρός κίνδυνος για το πρόσωπο ή την περιουσία του συμπαραστατέου. Ο όρος ασφαλιστικό δεν χρησιμοποιείται με την τεχνική – δικονομική έννοια, αλλά περιλαμβάνει κάθε μέτρο υλικής ή οικονομικής φύσεως απαραίτητο για την εξασφάλιση του προσώπου ή της περιουσία του συμπαραστατέου από σοβαρό κίνδυνο… Κατά συνέπεια η εξουσία του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη είναι ουσιωδάκ περιορισμένη σε σχέση με την αντίστοινη του οριστικού και περιλαμβάνει μόνο τις απολύτως απαραίτητες πράξεις, η διενέργεια των οποίων είναι επιβεβλημένη…».

Επομένως, όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω, δεδομένου ότι αφενός στη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 50 του ΥΚ, όπως ισχύει, δεν περιλαμβάνεται η ιδιότητα του προσωρινού δικαστικού συμπαραστάτη και αφετέρου ο προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης έχει ουσιωδώς περιορισμένη εξουσία, η οποία περιλαμβάνει τις απολύτως απαραίτητες πράξεις, προκύπτει ότι η ειδική άδεια των 22 ημερών δεν δύναται να χορηγηθεί σε υπάλληλο που έχει οριστεί προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης με προσωρινή διαταγή (βλ. όλο το κείμενο της εγκυκλίου πατώντας εδώ).

Ευγενία Φωτοπούλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί