Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Προσκομιδή ένορκων βεβαιώσεων στην προθεσμία της αντίκρουσης του άρθρου 237 παρ. 2 ΚΠολΔ

Μολονότι στο παρελθόν το αποδεικτικό μέσο των ενόρκων βεβαιώσεων αντιμετωπίσθηκε με ποικίλες επιφυλάξεις, εντούτοις με το Ν. 2915/2001 γενικεύθηκε η χρήση του στο πλαίσιο της Τακτικής Διαδικασίας, ενώ με το Ν. 3994/2011 αναγνωρίσθηκε νομοθετικά ως επώνυμο αποδεικτικό μέσο. Ήδη σήμερα, μετά το Ν. 4335/2015, ο οποίος προσέθεσε στον ΚΠολΔ τα άρθρα 421-424ΚΠολΔ, οι ένορκες βεβαιώσεις γνωρίζουν μια αναλυτική νομοθετική ρύθμιση για πρώτη φορά.

Πλέον οι ένορκες βεβαιώσεις πρέπει να προσκομίζονται στο πλαίσιο της Τακτικής Διαδικασίας προαποδεικτικώς μέσα στην προθεσμία του άρθρου 237 παρ. 1ΚΠοΛΔ (στις Ειδικές Διαδικασίες, μικροδιαφορές, ασφαλιστικά μέτρα καθώς και στις δίκες της Εκουσίας Δικαιοδοσίας επί της έδρας), ενώ είναι δυνατή η προσκομιδή τους και στην προθεσμία της αντίκρουσης του άρθρου 237 παρ. 2ΚΠοΛΔ υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται προς αντίκρουση ισχυρισμού που προβλήθηκε το πρώτον με τις προτάσεις. Έτσι, στο πλαίσιο της νέας Τακτικής Διαδικασίας, η λήψη ένορκης βεβαίωσης θα είναι δυνατή μόνον στις προθεσμίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 237ΚΠολΔ (ΑΠ 667/2020).

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 422 παρ. 3 ΚπολΔ «Δεν επιτρέπεται η λήψη ένορκων βεβαιώσεων πάνω από τριών (3) για κάθε διάδικο και δυο (2) για την αντίκρουση, για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας». Η εν λόγω διάταξη επιτρέπει σε κάθε διάδικο, πλέον των πέντε (5) ένορκων βεβαιώσεων, να επικαλεστεί και να προσκομίσει μέχρι τρεις (3) πρόσθετες ένορκες βεβαιώσεις, προς «αντίκρουση», γενικά, παρέχοντας, έτσι, σ’ αυτόν την ευχέρεια να αντικρούσει τόσον τους ισχυρισμούς του αντιδίκου του, όπως διατυπώθηκαν στις έγγραφες προτάσεις του, όσον και τις ένορκες βεβαιώσεις, που αυτός προσκόμισε, σε αντίθεση με την προϊσχύσασα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 270 του Κ.Πολ.Δ., στην οποία ρητώς αναφερόταν ότι η προσκομιδή των πρόσθετων ένορκων βεβαιώσεων επιτρεπόταν μόνον προς αντίκρουση των ένορκων βεβαιώσεων του αντιδίκου (ΑΠ 23/2022) .

 

Αγγελική Λιγοψυχάκη, ασκ. δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί