Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Πρόβλεψη καταβολής αποζημίωσης και των σχετικών δαπανών στους δότες γαμετών, από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας ΙΥΑ ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης

Με τον νέο νόμο 4958/21-07-2022 και συγκεκριμένα με το άρθρο 5 αυτού με τίτλο «Διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων – Καταβολή δαπανών στους δότες – Πληροφορίες για τους δότες» τροποποιούνται οι παρ. 1, 5 και 6 άρθρου 8 ν. 3305/2005 περί εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τροποποιείται ως εξής:

«α) Στην παρ. 1 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται η διάθεση γαμετών και γονιμοποιημένων ωαρίων με οποιοδήποτε αντάλλαγμα προς τον δότη. Η απαγόρευση διάθεσης με αντάλλαγμα γεννητικού υλικού δεν αφορά στις νόμιμες διαδικασίες που αναφέρονται στη δωρεά, στην προμήθεια, στον έλεγχο, στην επεξεργασία, στη συντήρηση, στην αποθήκευση, στη διανομή, στην εισαγωγή και την εξαγωγή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων, για τις οποίες οι Μονάδες Ι.Υ.Α. ή Τράπεζες Κρυοσυντήρησης έχουν λάβει ειδική άδεια από την Αρχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού δότη ή δότριας από Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο.»

β) Στην παρ. 5 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: βα) το τέταρτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε τα ποσά των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και κρυοσυντήρηση των γαμετών να καταβάλλονται στους δότες όχι από τους λήπτες αλλά από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, και ως εκ τούτου η λήψη και κρυοσυντήρηση γαμετών να μην εξαρτάται από την ύπαρξη ληπτών τη δεδομένη χρονική περίοδο, και ββ) το πέμπτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε να αναφέρεται και στις Τράπεζες Κρυοσυντήρησης, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

 «5. Δεν συνιστά αντάλλαγμα η καταβολή των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και την κρυοσυντήρηση των γαμετών.

 Στις παραπάνω δαπάνες περιλαμβάνονται:

 α. οι ιατρικές, εργαστηριακές, φαρμακευτικές και νοσηλευτικές δαπάνες πριν, κατά και μετά τη λήψη των γαμετών,

 β. τα έξοδα της μετακίνησης και διαμονής του δότη,

 γ. κάθε θετική ζημία του δότη εξαιτίας αποχής από την εργασία του, καθώς και οι αμοιβές για εξαρτημένη εργασία που ο υποψήφιος δότης στερήθηκε εξαιτίας της απουσίας του για την προετοιμασία και πραγματοποίηση της λήψης των γαμετών, καθώς και αποζημίωση για τη βιολογική καταπόνησή του. Το ύψος των καλυπτόμενων δαπανών και της αποζημιώσεως καθορίζεται με απόφαση της Αρχής. Η καταβολή των παραπάνω δαπανών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φαρμακευτικές, καθώς και των αποζημιώσεων γίνεται προς τους δότες από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ι.Υ.Α ή της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης, στους οποίους τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στη συνέχεια από τους λήπτες, επί τη βάσει αντίστοιχων αποδείξεων (παραστατικών), που εκδίδονται από τους ιατρούς ή νόμιμους εκπροσώπους, χωρίς οποιαδήποτε δική τους φορολογική υποχρέωση. Οι ως άνω αποδείξεις (παραστατικά) παραμένουν υποχρεωτικά στο αρχείο των ιατρών ή των Μονάδων Ι.Υ.Α. ή Τραπεζών Κρυοσυντήρησης και γνωστοποιούνται μόνο στις αρμόδιες φορολογικές και ελεγκτικές αρχές και στους ανακριτικούς υπαλλήλους, εφόσον ενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση ή προκαταρκτική εξέταση ή αστυνομική προανάκριση ή προανάκριση ή κύρια ανάκριση».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ανωτέρω νόμου η λήψη και η  κρυοσυντήρηση του γεννητικού υλικού χωρίς την άμεση παρουσία ληπτών είναι σκόπιμη για τη δημιουργία Τράπεζας γενετικού υλικού και την αποφυγή παράνομης διακίνησης αλλά και εισαγωγής γεννητικού υλικού από τράπεζες κρυοσυντήρησης του εξωτερικού, που πρέπει να αποφεύγεται. (β) Το σύστημα εφαρμογής της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χρειάζεται εξορθολογισμό, ώστε να είναι ικανό να ανταποκριθεί στην πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα των περιστάσεων της τεχνητής γονιμοποίησης, ιδίως σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η δότρια βρεθεί θετική σε κάποιο γονιδιακό νόσημα και πρέπει να αποσυρθεί από τη δωρεά, ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η δότρια δεν έχει ανταποκριθεί στην φαρμακευτική αγωγή, οπότε και πάλι διακόπτεται ο κύκλος της θεραπείας και, επομένως, της απόδοσης ωαρίων στην λήπτρια. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής θα καλύπτουν οι ίδιες τη δαπάνη, ώστε η λήπτρια, η οποία στερείται της δυνατότητας λήψης γεννητικού υλικού και απόκτησης τέκνου, να μην επιβαρύνεται με το οικονομικό, πέρα από το ψυχολογικό, κόστος της διακοπής της διαδικασίας της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, η δυνατότητα λήψης και κρυοσυντήρησης γεννητικού υλικού από τις Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ανεξάρτητα από την ύπαρξη υποψήφιας λήπτριας, προβάλλει ως η βέλτιστη λύση, η εφαρμογή της οποίας προϋποθέτει την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, και της διαδικασίας καταβολής των δαπανών που είναι απαραίτητες για τη λήψη και την κρυοσυντήρηση του γεννητικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το πρόσωπο της δότριας. Η δότρια αποζημιώνεται πλήρως και νομίμως από τους ιατρούς ή τους νόμιμους εκπροσώπους της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και το γεννητικό υλικό, καθώς και το αντίστοιχο κόστος, επιμερίζεται αναλόγως στους λήπτες, ενώ αν κατά τη διαδικασία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής δεν εξαντληθεί το γεννητικό υλικό, θα μπορεί να κρυοσυντηρείται, να διατίθεται και να χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερο χρόνο.

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί