Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Τύχη των ασφαλιστικών μέτρων μετά από παραίτηση από την αγωγής της κύριας δίκης

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 693 ΚΠολΔ «1. Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι όμως μικρότερη από τριάντα (30) ημέρες. 2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 1 αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής»

Ζήτημα γεννάται στην περίπτωση που ασκηθεί μεν εμπροθέσμως η αγωγή, στη συνέχεια δε, ο αιτών και ενάγων επιλέξει να παραιτηθεί από αυτή. Τότε, τυγχάνει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 698 ΚΠολΔ για την υποχρεωτική ανάκληση των ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την οποία «1. Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει α) αν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη, β) αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί, και εκτελεστεί, γ) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση, δ) αν περάσουν τριάντα ημέρες από την κατάργηση ή περάτωση της δίκης με άλλο τρόπο. 2. Η ανάκληση που αναφέρεται στην παρ. 1 γίνεται με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής, από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο».

Η επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού, δηλαδή, ή η παραίτηση από την αγωγή δεν προκαλούν την αυτοδίκαιη άρση των ασφαλιστικών μέτρων, δικαιολογούν όμως την ανάκληση της σχετικής αποφάσεως (Κεραμεύς/ Κονδύλης/ Νίκας, Ερμηνεία ΚΠολΔ, ΙΙ 591-1054 Εισαγωγικός Νόμος, εκδόσεις Σάκκουλα 2000, σελ. 1358).

Και κατά τη νομολογία (απόφαση υπ’ αριθμό 1278/2006 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) «Μετά από τις κατά τα άνω υποχρεωτικές μορφές ανάκλησης της απόφασης που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο είναι και εκείνη της περ. δ` της § 1 του άρθρου 698 ΚΠολΔ, ήτοι εκείνη κατά την οποία έχουν περάσει 30 ημέρες από την κατάργηση ή την περάτωση της δίκης με άλλο τρόπο, εκτός από την έκδοση οριστικής απόφασης, τελεσίδικης ή εκτελεστής, κατ’ εκείνου που ζήτησε το ασφαλιστικό μέτρο ή υπέρ αυτού και του συμβιβασμού για την κύρια υπόθεση. Ως κατάργηση της δίκης, με την έννοια αυτής της διατάξεως, θεωρείται αναμφίβολα και η παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής για την κύρια υπόθεση. Σε μία τέτοια περίπτωση η επανέγερση της ίδιας αγωγής μεταξύ των ιδίων διαδίκων, με την ίδια ιδιότητα, πριν από την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών δεν ενεργοποιεί τον πιο πάνω λόγο υποχρεωτικής ανακλήσεως της αποφάσεως που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο (ΜΠρΑΘ 13753/91 Δ 23.949 με σύμφωνες παρατ. Στ. Βλαστού)………………………….. Ανεξάρτητα από το διαφορετικό πεδίο εφαρμογής κάθε μιας των άνω διατάξεων, ήτοι εκείνης του άρθρου 698 § 1 εδ. δ` ΚΠολΔ και εκείνης του άρθρου 693 ΚΠολΔ, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4ε ν. 3388/05, επί παραιτήσεως από δικόγραφο αγωγής, η αγωγή θεωρείται ως μη ασκηθείσα (αρθρ. 295 ΚΠολΔ) και συνεπώς δεν νοείται επαναφορά αυτής προς συζήτηση με κλήση, ως εν προκειμένω, αλλά απαιτείται επανέγερση, επανάσκηση αγωγής».

Η συνδρομή των περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 698 ΚΠολΔ θεμελιώνει δικαίωμα υποχρεωτικής ανακλήσεως του μέτρου μόνο για τον καθ’ ου το διαταχθέν ασφαλιστικό μέτρο διάδικο, διότι όλες αυτές οι περιπτώσεις αναφέρονται στην εξέλιξη της τακτικής δίκης μεταξύ των ίδιων διαδίκων της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Το έννομο συμφέρον του τρίτου έχει ανάγκη ειδικής θεμελιώσεως, όχι απλώς και μόνο στη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 (Γιώργος Χρ. Νικολόπουλος, Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων, εκδόσεις Σάκκουλα, Γ έκδοση 2014, σελ. 165).

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί