Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Το εννοιολογικό περιεχόμενο της «εξουσίας διαθέσεως» για την υπαγωγή διαφορών στη διαδικασία διαμεσολάβησης και αρχικής πρώτης συνεδρίας

Η απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς στα πλαίσια που τίθενται από την υποχρεωτική διαμεσολάβηση του άρθρου 3 Ν. 4640/2019, ανάγεται σε σημαντικό στάδιο της προδικασίας, με την ενδεχόμενη παράλειψή του να συνεπάγεται το απαράδεκτο της συζήτησης του κατατεθέντος εισαγωγικού δικογράφου. Ενόψει του ανωτέρου άρθρου, όπως βέβαια το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του έχει αντικατασταθεί ενόψει του άρθρου 65 Ν.4647/2019, ΦΕΚ Α΄ 204/16.12.2019) ορίζεται ρητά ότι: «1. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να υπαχθούν αστικές και εμπορικές διαφορές, εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, υφιστάμενες ή μέλλουσες, εφόσον τα μέρη έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου. 2. Πριν από την προσφυγή στο Δικαστήριο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος οφείλει να ενημερώσει τον εντολέα του εγγράφως για τη δυνατότητα διαμεσολαβητικής διευθέτησης της διαφοράς ή μέρους αυτής σύμφωνα με την παράγραφο 1, καθώς και για την υποχρέωση προσφυγής στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία και τη διαδικασία αυτής των άρθρων 6 και 7 του παρόντος. Το ενημερωτικό έγγραφο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και κατατίθεται με το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής που τυχόν ασκηθεί ή με τις προτάσεις το αργότερο μέχρι τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήμερα».

Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι στη διαμεσολάβηση υπάγονται αστικές και εμπορικές διαφορές ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου τους. Στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω Νόμου δεν αποσαφηνίζεται το ακριβές νοητικό περιεχόμενο του όρου «εξουσία διαθέσεως». Ωστόσο, από την αναδρομή στην Αιτιολογική Έκθεση του προγενέστερου Ν. 4512/2018 σε συνδυασμό με την σιωπή της Αιτιολογικής Έκθεσης του Ν. 4640/2019 διαφαίνεται ασφαλής η υπόθεση ότι η «εξουσία διαθέσεως» νοείται υπό την έννοια της ελευθερίας διαθέσεως κατά το ουσιαστικό δίκαιο. Ο Νόμος δεν καταγράφει συνολικά σε ποιες περιπτώσεις συντρέχει το στοιχείο της εξουσίας διαθέσεως, πλην όμως, κατά την κρατούσα άποψη τα μέρη στερούνται αυτής της εξουσίας όταν η συμφωνία τους αναφέρεται σε ουσιαστικές έννομες σχέσεις, οι οποίες διέπονται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ανεπίδεκτες αποκλίνουσας συμβατικής ρύθμισης (ΜΠρ Καβ 70/2021, ΤΝΠ NOMOS).

Επί παραδείγματι και όλως ενδεικτικώς, στα πλαίσια της υπ’ αριθμ. 373/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών – Αμοιβές, απόφαση από υπόθεση του γραφείου μας, χειρισμός υπόθεσης δικηγόρος κ. Ιωάννης Μπάλλιας, βλ. το κείμενο της απόφασης πατώντας εδώ), κρίθηκε ότι οι διαφορές από αμοιβές συνεχόμενες και απορρέουσες από σύμβαση μεσιτείας δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρου κανόνα δικαίου, με συνέπεια το παραδεκτό της συζήτησής τους να μην εξαρτάται από την προηγούμενη ενημέρωση του εντολέα για την δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, προσφυγής στην διαδικασία διαμεσολάβησης και την υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Ειδικότερα, ενόψει της ανωτέρω πλέον πρόσφατης δικαστικής απόφασης έγινε δεκτό ότι «[…] Εν προκειμένω, η υπό κρίση στηριζόμενη σε σύμβαση μεσιτείας για την αμοιβή της οποίας προβλέπεται ειδικό νομοθετικό πλαίσιο περιέχον και αναγκαστικού δικαίου διατάξεις και εκδικαζόμενο κατά την διαδικασία των περιουσιακών διαφορών δεν είναι εκ των υποθέσεων που το προδικαστικό στάδιο της διαμεσολάβησης έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα[…]».

Ιωάννης Μπάλλιας, δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί