Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και κλιματιστικού στην ταράτσα. Επέρχεται παραβίαση του δικαιώματος σύγχρησης της ταράτσας από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες;

Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία (10105/1999 ΕΦ ΑΘ) δεδομένου  οι κλιματολογικές συνθήκες στην Ελλάδα έχουν μεταβληθεί σημαντικά (τακτικοί και παρατεταμένοι καύσωνες κατά την θερινή περίοδο) και η εν γένει κατάσταση της υγείας των ανθρώπων έχει επηρεασθεί αρνητικώς και εις σημαντικό βαθμό από καρδιοπάθειες, άγχη κ.λ. π., αλλά και η διαβίωση των ανθρώπων έχει μεταβληθεί επίσης σημαντικά και θετικά (καλύτερος τρόπος διαβίωσης), ως ταύτα συνάγονται από τα διδάγματα της κοινής πείρας, η άσκηση του δικαιώματος συνιδιοκτήτη να ζητήσει την άρση της τοποθέτησης του κλιματιστικού μηχανήματος είναι καταχρηστική, διότι συντρέχει και το στοιχείο της υπερβάσεως των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος που απορρέει από την οροφοκτησία και μάλιστα κατά τρόπο προφανή, δηλαδή με τρόπο που προκαλεί την έντονη εντύπωση αδικίας σε σχέση με το όφελος από την άσκηση του δικαιώματος του εκκαλούντος, που είναι αναγκαία για τη στοιχειοθέτηση της ουσιαστικής διατάξεως του άρθρου 281 ΑΚ (πρβλ. Σπυριδάκη: Δίκαιο Οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας, έκδ. 1996, 140 3.3. (αβ) και εκεί παραπομπή εις ΑΠ 956/87 και 140.3.4 (α) σελ. 417419, Ι. Κατρά: Πανδέκτης Μισθώσεων και οροφοκτησίας έκδ. 1999 § 227 Ζ και εκεί παραπομπές, Ι. Καρακώστα: ΕλλΔνη 39.511 επ. Δ και στην πλέον πρόσφατη Νομολογία και § 282 αρ. 5 και εκεί παραπομπές σε συγγραφικές και νομολογία).

Επίσης, έχει κριθεί ότι η τοποθέτηση κλιματιστικού δεν θίγει την χρήση των λοιπών συνιδιοκτητών, αλλά ούτε παραβιάζεται με αυτήν και το σχετικό άρθρο του κανονισμού με το οποίο απαγορεύεται η τοποθέτηση στον κοινόχρηστο  χώρο του δώματος δεμάτων, κιβωτίων ή άλλων αντικειμένων, που ορίσθηκε προκειμένου να αποτραπεί η μετατροπή του χώρου εκείνου σε αποθηκευτικό χώρο άχρηστων αντικειμένων (9087/1999 ΕΦ ΑΘ).

Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία (974/2010 ΑΠ) πολλοί από τους παλιούς κανονισμούς  δεν αναφέρουν τίποτε σχετικά με την τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων στην ταράτσα, ενόψει προφανώς του ότι μέχρι ακόμη και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 δεν ήταν ευρέως γνωστοί και οι σχετικοί κανονισμοί των πολυκατοικιών δεν έκαναν λόγο γι` αυτούς. Έκτοτε οι συνθήκες έχουν αλλάξει και η τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων σε όλα τα αστικά κέντρα έχει επεκταθεί σε μεγάλο βαθμό, με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και μάλιστα σε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, με πολλές ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες, ούτως ώστε να μη δαπανώνται πολύτιμοι εθνικοί πόροι και ταυτόχρονα να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον με την έκλυση καυσαερίων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι δε γνωστό ότι, λόγω των πλεονεκτημάτων αυτών, ακόμη και φορολογικά κίνητρα θέσπισε η Ελληνική πολιτεία, προκειμένου να προωθήσει την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων. Στους δε προσφάτως συνταγέντες κανονισμούς πολυκατοικιών γίνεται πρόβλεψη για την ύπαρξη ηλιακών θερμοσιφώνων και λαμβάνονται μέτρα ώστε κατά την τοποθέτηση αυτών επί του δώματος να μην παραβλάπτονται τα δικαιώματα των λοιπών συνιδιοκτητών επ` αυτού. Το δικαστήριο έκρινε ότι εφόσον η τοποθέτηση και η στερέωση αυτού στο δάπεδο του δώματος έχει γίνει με όλους τους κανόνες της τεχνικής και κατά τρόπο που να μη δημιουργούνται προβλήματα στατικής επάρκειας ή τυχόν άλλου είδους προβλήματα, δεν βλάπτονται οι λοιποί συνιδιοκτήτες, καθόσον η επιφάνεια του δώματος είναι υπερεπαρκής τόσο για το άπλωμα ενδυμάτων ή για το τίναγμα χαλιών όσο και για την τοποθέτηση και άλλων ηλιακών θερμοσιφώνων. Κατέληξε δε, ότι η τοποθέτηση του ηλιακού αυτού θερμοσίφωνα δεν προκαλεί καμία βλάβη στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με το ότι η τοποθέτηση του εν λόγω θερμοσίφωνα είναι επωφελής όχι μόνο για τους ίδιους τους εναγομένους αλλά και γενικότερα για το κοινωνικό σύνολο με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία επιτυγχάνεται. Αποφάσισε δε, ότι το αίτημα της ενάγουσας για την αφαίρεσή του θερμοσίφωνα από το δώμα είναι καταχρηστική, καθώς υπερβαίνει και μάλιστα ολοφάνερα τα όρια τα οποία επιβάλουν στην άσκησή του η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του και επομένως, κατά τη διάταξη του άρθρου 281 AK απαγορευμένη. Δέχτηκε ότι η τοποθέτηση του ηλιακού θερμοσίφωνα στο κοινόκτητο και κοινόχρηστο δώμα έγινε με όλους τους κανόνες της τεχνικής και κατά τρόπο που δεν δημιουργεί προβλήματα στατικής επάρκειας, ότι δεν παρεμποδίζει τους άλλους συνιδιοκτήτες στη συμφωνημένη με τον κανονισμό σύγχρηση του δώματος, ούτε δημιουργεί οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα σ` αυτούς και ότι, μετά τη στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων, η αξίωση της ενάγουσας έρχεται σε αντίθεση προς την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, όπως αυτά είναι διαμορφωμένα στην εποχή μας, έτσι ώστε καθιστούν καταχρηστική την άσκησή της ως αντικείμενη και στον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματός της, κατά την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.

Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί