Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Τροπή προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη βάσει διαταγής πληρωμής

Από τις διατάξεις των άρθρων 1274, 1276, 1277 του ΑΚ και 1007 του ΚΠολΔ προκύπτει, ότι η προσημείωση είναι έγγραφη υποθήκης υπό αναβλητική αίρεση, δηλαδή υπό την αίρεση της τελεσίδικης επιδίκασης της απαίτησης. Ασφαλίζει ορισμένη απαίτηση και ειδικώς εκείνη που αναγράφεται και περιγράφεται στη δικαστική απόφαση που χορηγεί την άδεια για την εγγραφή προσημείωσης. Μετά την τελεσίδικη επιδίκαση της απαίτησης που ασφαλίζεται με την προσημείωση, η τελευταία τρέπεται σε υποθήκη και ανατρέχει στο χρόνο εγγραφής της προσημείωσης και θεωρείται σαν να έχει έκτοτε εγγραφεί. Η τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη προϋποθέτει ότι υπάρχει ταυτότητα μεταξύ της απαίτησης που έχει ασφαλιστεί με την προσημείωση και εκείνης που επιδικάζεται τελεσίδικα με δικαστική απόφαση ή με διαταγή πληρωμής που έχει αποκτήσει ισχύ δεδικασμένου, με την επιφύλαξη όμως της «ενιαίας προσημείωσης», εκείνης δηλαδή που εγγράφεται για την εξασφάλιση περισσότερων αυτοτελών απαιτήσεων του αυτού δανειστή κατά του αυτού οφειλέτη (ΑΠ 94/2006, ΑΠ 1330/2006, ΑΠ 119/2003, ΕφΛαρ 232/2015 ΝΟΜΟΣ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 1323 αρ.2 του ΑΚ απόσβεση της προσημείωσης επέρχεται αν μέσα σε ενενήντα ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση δεν τράπηκε σε υποθήκη.

Επιπροσθέτως, κατά το άρθρο δε 29 παρ.1 του ΕισΝΚΠολΔ, αν κατά της διαταγής πληρωμής χρηματικής απαίτησης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ανακοπή ή η ανακοπή που ασκήθηκε απορριφθεί τελεσίδικα, η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο για την εγγραφή υποθήκης, ενώ κατά την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, αν έχει γραφτεί προσημείωση για να ασφαλιστεί απαίτηση για την οποία εκδόθηκε διαταγή πληρωμής, η προσημείωση μετατρέπεται σε υποθήκη, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων συνάγεται, ότι για την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη βάσει διαταγής πληρωμής θα πρέπει αυτή να αποκτήσει δύναμη δεδικασμένου, είτε με την τελεσίδικη απόρριψη της τυχόν ασκηθείσης ανακοπής, είτε με την άπρακτη παρέλευση όχι μόνο της κατά το άρθρο 632 παρ.1 ΚΠολΔ 15νθήμερης προθεσμίας, αλλά και της ύστερα από νέα επίδοση 10ήμερης προθεσμίας του άρθρου 633 παρ.2 ΚΠολΔ, μετά και την παρέλευση της οποίας αρχίζει να τρέχει η κατά το άρθρο 1323 παρ.2 ΑΚ 90νθήμερη προθεσμία για την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη (ΟλΑΠ 6/1996, ΑΠ 119/2003, ΑΠ 1095/2017 ΝΟΜΟΣ).[1]

Για να τραπεί η προσημείωση σε υποθήκη βάσει διαταγής πληρωμής δεν είναι απαραίτητο να έχει εγγραφεί αυτή, βάσει επίσης διαταγής πληρωμής αλλά είναι δυνατόν η εγγραφή να έχει γίνει βάσει δικαστικής αποφάσεως και ακολούθως ο δανειστής να πέτυχε την έκδοση διαταγής πληρωμής για την απαίτηση αυτή (Βλ. σχ. Γεωργιάδη -Σταθόπουλου, Αστικός Κωδ. τ. γ` σελ. 499 § 14).[2]

Αγγελική Λιγοψυχάκη, ασκ. δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

[1] 69/2019 ΕΦ ΑΙΓΑΙΟΥ, δημοσιευμένη σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

[2] 6727/1996 ΕΦΑΘ, δημοσιευμένη σε ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί