Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αγωγή για συμμετοχή στα αποκτήματα (άρθ. 1400 ΑΚ) – Κατά τόπον αρμοδιότητα – Δεν αποτελεί γαμική διαφορά συνεπώς δεν υπάγεται στο άρθ. 39 ΚΠολΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 22 ΚΠολΔ, κατά τόπον αρμόδιο είναι το Δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία του ο εναγόμενος, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, ειδικά, δε, ως προς την αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα, η δωσιδικία προσδιορίζεται από τον τόπο κατοικίας του εναγομένου[1].

Στο σημείο τούτο, προσήκει να τονισθεί ότι επί αγωγής για συμμετοχή στα αποκτήματα δεν δύναται να εφαρμοσθεί το άρθρο 39 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο γαμικές διαφορές μπορούν να εισαχθούν και στο δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων. Και τούτο διότι η ερειδόμενη στο άρθρο 1400 ΑΚ αγωγή για συμμετοχή στα αποκτήματα, ως έχουσα περιουσιακό αντικείμενο, δεν εντάσσεται στις γαμικές διαφορές, οι οποίες απαριθμούνται περιοριστικά στο άρθρο 592 παρ. 1 ΚΠολΔ και δεν δύναται να εφαρμοσθεί επί αυτής η διάταξη του άρθρου 39 ΚΠολΔ, ακόμα και όταν η αγωγή ασκείται πριν τη λύση ή ακύρωση του γάμου[2]. Επί αγωγής για συμμετοχή στα αποκτήματα, τυγχάνει εφαρμογής ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα, όχι η διάταξη του άρθρου 39 ΚΠολΔ αλλά εκείνη του άρθρου 22 ΚΠολΔ, ήτοι κρίσιμη και συνεπώς εφαρμοστέα είναι η δωσιδικία της κατοικίας του εναγομένου κατά το χρόνο άσκησης της αγωγής.

Αγγελική Πολυδώρου, Δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr            

[1] βλ. Χαράλαμπο Δ. Παπαδάκη, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, Εκδόσεις Σάκκουλα 2010, σελ. 128.

[2] ΕφΠειρ 124/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Χαρούλα Απαλαγάκη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνεία κατ’ άρθρο, 4η έκδοση, σελ. 145-146, ΕφΙωαν 133/2006, Αρμ. 2006, 1748, ΕφΑθ 418/1998, ΕλλΔνη 1998, 607, Χ. Παπαδάκη, Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα, έκδ. 2010, σ. 128, Ν. Νίκα, Διεθνής δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο επί αγωγών διαζυγίου και συμμετοχής στα αποκτήματα ελλήνων υπηκόων που κατοικούν στην Ελβετία, Ε.Πολ.Δ. 2011, 590 και ιδίως σημ. 13 με τις εκεί παραπομπές, Κεραμέα / Κονδύλη/ Νίκα, ό.α, υπ’ άρθρο 39, αριθ. 1, σ. 94 και υπ’ άρθρο 592, αριθ. 11, σ. 1103, Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Τόμ. Α΄, υπ’ άρθρο 39, αριθ. 3, σ. 271 και υπ’ άρθρο 592, αριθ. 2, σελ. 748.

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί