Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Χρονικό σημείο κατά το οποίο λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα των μελών ΔΕΠ για την εξέλιξη τους

Κατά την εξέλιξη μέλους ΔΕΠ, ως γνωστόν, ο υποψήφιος υποβάλλει εντός των οικείων προθεσμιών τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων και τα απαιτούμενα επιστημονικά δημοσιεύματα και έργα. Έχει κριθεί πως είναι δυνατόν, προς αξιολόγηση της συνολικής προσωπικότητας και επάρκειας αυτού, να συνεκτιμηθούν και επιστημονικά δημοσιεύματα και έργα τα οποία έχει εκπονήσει και υποβάλει, μετά την υποβολή της υποψηφιότητάς του και μέχρι το χρόνο κρίσεώς του για εκλογή ή εξέλιξη (βλ. ΣτΕ 2133/1988, 1563/1997, 1404/1997, 2237/2019).  Η συναγόμενη από τις οικείες διατάξεις ανάγκη ύπαρξης ενός σταθερού και εκ των προτέρων γνωστού χρονικού σημείου (που είναι ο χρόνος λήξεως της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας) αφορά την κρίση περί της συνδρομής των νομίμων προσόντων στο πρόσωπο όλων των υποψηφίων (πρβλ. ΣΕ 737/2003 7μ, 3382/2008, 4054/2013, 3422/2015).

Έτσι, έχει κριθεί από το ΣτΕ με τις ως άνω αποφάσεις ότι αν ένας υποψήφιος για θέση μέλους ΔΕΠ είχε π..χ. υποβάλει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έργα και δημοσιεύσεις, νομίμως η εισηγητική επιτροπή και το εκλεκτορικό σώμα συνεξετίμησαν περαιτέρω και το έργο το οποίο ο υποψήφιος εκπόνησε και υπέβαλε μέχρι τον χρόνο της κρίσεώς του. Ο περί του αντιθέτου λόγος ακυρώσεως απορρίπτεται από το ΣτΕ ως αβάσιμος, όπως και οι ειδικότεροι ισχυρισμοί του αιτούντος περί παραβάσεως της αρχής της ισότητος και περί αιφνιδίας μεταβολής της ακολουθούμενης πρακτικής.

Ευγενία Φωτόπουλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί