Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Δικαίωμα επίσχεσης – προϋποθέσεις και αποτελέσματα προβολής ένστασης επίσχεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 325 ΑΚ «Αν ο οφειλέτης έχει  κατά  του  δανειστή  ληξιπρόθεσμη  αξίωση συναφή  με  την  οφειλή  του, έχει δικαίωμα, εφόσον δεν προκύπτει κάτι άλλο, να αρνηθεί την εκπλήρωση της παροχής ωσότου ο δανειστής εκπληρώσει την υποχρέωση που τον βαρύνει (Δικαίωμα επίσχεσης)». Το δικαίωμα επίσχεσης, το οποίο προβλέπεται από τα άρθρα 325 έως 329 ΑΚ, είναι δικαίωμα ενοχικό που αποβλέπει στην εξασφάλιση της ικανοποίησης αμοιβαίας, συναφούς και ληξιπρόθεσμης ανταξίωσης του εναγομένου κατά της αξίωσης του ενάγοντος για απόδοση του πράγματος (ΑΠ 295/2015).

Το δικαίωμα της επίσχεσης απαιτεί την συνδρομή αθροιστικώς των κατωτέρω προϋποθέσεων: α) Αξίωση δανειστή. Ο δανειστής πρέπει να ασκεί με αγωγή ορισμένη ληξιπρόθεσμη αξίωση κατά του οφειλέτη, για κάθε είδος παροχής, δηλαδή για εκπλήρωση οφειλόμενης παροχής. Η αγωγική αξίωση μπορεί να απορρέει από νόμο ή δικαιοπραξία και να αφορά κάθε είδος παροχής (ενοχικής ή εμπράγματης), είτε να αναφέρεται σε θετική πράξη ή παράλειψη. β) Ανταξίωση οφειλέτη. Ο οφειλέτης πρέπει να έχει κατά του δανειστή ανταξίωση με οποιοδήποτε περιεχόμενο, απαιτητή και ληξιπρόθεσμη, είτε κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος, είτε κατά τον χρόνο εκπλήρωσης της παροχής. Η ανταξίωση μπορεί να απορρέει από το νόμο ή δικαιοπραξία, έστω και εάν έχει υποπέσει σε παραγραφή, κατά τον χρόνο γέννησης της αξίωσης του δανειστή, αλλά δεν αρκεί ανταξίωση από φυσική ή ατελή ενοχή ή για αδύνατη παροχή παρά μόνο ως προς το περιελθόν (338 ΑΚ). Επίσης, η ανταξίωση δεν απαιτείται να είναι εκκαθαρισμένη, ούτε ομοειδής προς την αγωγική αξίωση, ούτε να ανήκει αποκλειστικά στον οφειλέτη. γ) Συνάφεια αξίωσης και ανταξίωσης. Πρόσθετη προϋπόθεση του δικαιώματος επίσχεσης είναι η ύπαρξη συνάφειας της ανταξίωσης προς την αξίωση, που είναι ζήτημα πραγματικό σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Η συνάφεια προϋποθέτει ταυτότητα βιοτικής σχέσης και όχι έννομης σχέσης (π.χ. δικαιοπραξίας). Η εκτίμηση για την ταυτότητα της βιοτικής σχέσης θα προέλθει από το σκοπό των εκατέρωθεν αξιώσεων. Συναφείς είναι ιδίως οι αξιώσεις που απορρέουν υπό την ίδια έννομη σχέση, από την ίδια βιοτική σχέση ή από το ένα μέρος υπάσχει αξίωση απόδοσης πράγματος και από το άλλο ανταξίωση για δαπάνες. δ) Μη αποκλεισμός δικαιώματος επίσχεσης. Ο αποκλεισμός μπορεί να είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μερών, της φύσης της ενοχής (π.χ. σε παροχή απόλυτα ακριβόχρονη) ή του νόμου (227, 327, 328, 450 ΑΚ). Το δικαίωμα επίσχεσης ασκείται δικαστικά ή εξώδικα και μόνο με ένσταση (Βασίλης Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Τόμος Β’, 2003, ερμηνεία άρθρου 325).

Το αποτέλεσμα της προβολής της ένστασης επίσχεσης από τον οφειλέτη, η οποία δικονομικώς αποτελεί ένσταση αναβλητική, είναι η καταδίκη του ενιστάμενου και του εναγόμενου οφειλέτη σε παροχή με τον όρο της ταυτόχρονης εκπλήρωσης της υποχρέωσης που βαρύνει το δανειστή, δηλαδή της ανταξίωσης του οφειλέτη (Βασίλης Βαθρακοκοίλης, Ερμηνεία Αστικού Κώδικα, Τόμος Β’, 2003, ερμηνεία άρθρου 329).

Αγγελική Λιγοψυχάκη, ασκ. δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί