Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Εκποίηση οικογενειακής στέγης η χρήση της οποίας έχει παραχωρηθεί στον άλλο σύζυγο

Κατά τη διάρκεια της διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, δύναται βάσει του άρθρου 1393 ΑΚ να παραχωρηθεί η χρήση της οικογενειακής στέγης στον ένα από τους δύο συζύγους. Ως οικογενειακή στέγη ορίζεται το ακίνητο, όπου οι σύζυγοι έχουν την κύρια διαμονή τους (Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ Άρ 1346-1694, Αθήνα 2004, σελ. 270)

Η αξίωση αυτή είναι ενοχική, αγώγιμη και εκτελεστή που στρέφεται κατά του άλλου συζύγου και είναι ανεξάρτητη από την αξίωση της διατροφής (Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο τόμος Ι, Δ’ έκδοση εκδόσεις Σάκκουλα 2008, σελ. 303).

Στην προκειμένη περίπτωση ο σύζυγος – κύριος του ακινήτου μετά την παραχώρηση της χρήσης στο άλλο σύζυγο, εξακολουθεί να είναι κύριος και νομέας αυτού, αλλά ασκεί τη νομή του μέσω του συζύγου στον οποίο παραχωρήθηκε η χρήση, δηλαδή ο τελευταίος ως κάτοχος εκπροσωπεί το σύζυγο κύριο, στην άσκηση της νομής(Βασίλης Αντ. Βαθρακοκοίλης, ΕΡΝΟΜΑΚ Άρ 1346-1694, Αθήνα 2004, σελ. 278).

Κατά τη νομολογία «Η  παραχώρηση της χρήσεως του ακινήτου στον ένα σύζυγο, ενώ τούτο ανήκει αποκλειστικά ή κατά ποσοστό στον άλλο  σύζυγο, δημιουργεί μια ιδιόρρυθμη σχέση, η οποία δεν μπορεί να υπαχθεί στις ειδικότερες ρυθμίσεις κατεστρωμένων στον Αστικό Κώδικα έννομων σχέσεων, σε σχέση με τη χρήση ακινήτου, διότι αυτές έχουν μορφή συμβάσεως και  στηρίζονται στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (ΑΚ 361). Η σχέση αυτή δεν στερεί από τον άλλο σύζυγο την  εξουσία διαθέσεως του ακινήτου, το οποίο μπορεί και να εκποιήσει σε τρίτο, με τον κίνδυνο μόνο ενδεχόμενης ευθύνης του έναντι του δικαιούχου της χρήσεως συζύγου σε  αποζημίωση, εφόσον συντρέχουν οι κατά νόμο  σχετικές προϋποθέσεις των άρθρων 919, 914 ΑΚ (βλ. ΑΠ 219/1999 ΕλλΔνη 1999, 629, ΕφΘεσ 159/2008 Αρμ 2009, 545, ΕφΑθ 4585/2002 ΕλλΔνη 2003, 228)» [3324/2012 Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ].

Συνεπώς, έναντι του συζύγου – ιδιοκτήτη του ακινήτου, ο σύζυγος στον οποίο έχει παραχωρηθεί η χρήση της οικογενειακής στέγης μπορεί να προστατευθεί με τις διατάξεις περί αδικοπραξιών.

Κοινωνικά σκοπιμότερη όμως είναι η αντίθετη άποψη, κατά την οποία, προκειμένου να μη ματαιώνεται το δικαίωμα της χρήσης που παραχωρήθηκε και στο μέτρο που η σχετική δικαστική απόφαση έχει θέση εγγράφου βεβαίας χρονολογίας, που καθιστά γνωστή την παραχώρηση  στο νέο κύριο, μπορούν να εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 614 επ. ΑΚ, έτσι ώστε ο νέος κύριος να δεσμεύεται κατά τους όρους αυτών των άρθρων απέναντι στο σύζυγο-δικαιούχο της χρήσης (Έφη Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο τόμος Ι, Δ’ έκδοση εκδόσεις Σάκκουλα 2008, σελ. 310-311). Δηλαδή, «ο νέος κτήτορας υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μίσθωσης, εκτός αν έγινε αντίθετη συμφωνία στο μισθωτήριο έγγραφο».

Χριστίνα Ρήγα, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί