Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Επίδοση σε σύνοικο. Απουσία συνοίκων και άρνηση παραλαβής εγγράφων από αυτούς. Ποια θυροκόλληση επιβάλλεται στην κάθε περίπτωση και τι απαιτείται για το νόμιμο αυτής

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ορίζει, στο άρθρο 128 αυτού ότι: «1. Αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του? … 2. … 3. Σύνοικοι θεωρούνται εκείνοι που διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα, οι θυρωροί πολυκατοικιών και τα μέλη της οικογένειάς τους που συνοικούν μαζί τους, οι διευθυντές ξενοδοχείων και οικοτροφείων, καθώς και το υπηρετικό και υπαλληλικό προσωπικό τους, όχι όμως οι ένοικοι άλλου διαμερίσματος ή δωματίου της ίδιας κατοικίας. 4. Αν κανείς από όσους αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν βρίσκεται στην κατοικία, α) το έγγραφο πρέπει να κολληθεί στην πόρτα της κατοικίας μπροστά σε ένα μάρτυρα, β) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού καταστήματος, και αν δεν υπάρχει αστυνομικό τμήμα ή σταθμός στην περιφέρεια της κοινότητας, όπου είναι η κατοικία, στον πρόεδρο της κοινότητας και αν απουσιάζει και αυτός, στο γραμματέα? σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η παράδοση βεβαιώνεται με απόδειξη που συντάσσεται ατελώς κάτω από την έκθεση της επίδοσης που αναφέρεται στο άρθρο 140 παράγραφος 1. Η απόδειξη αυτή πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία που έγινε η παράδοση, και το ονοματεπώνυμο καθώς και την ιδιότητα εκείνου που παρέλαβε το αντίγραφο, ο οποίος υπογράφει την απόδειξη και τη σφραγίζει με υπηρεσιακή σφραγίδα το αντίγραφο που παραδόθηκε φυλάγεται σε ιδιαίτερο φάκελο στο υπηρεσιακό γραφείο, όπου υπηρετεί εκείνος που το παρέλαβε, γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλλησή του, η ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία της παράδοσης η ειδοποίηση ταχυδρομείται με έξοδα εκείνου που ζητεί να γίνει η επίδοση. Το γεγονός ότι ταχυδρομήθηκε η ειδοποίηση βεβαιώνεται με απόδειξη, την οποία συντάσσει και υπογράφει ατελώς, κάτω από την επιδοτήρια έκθεση του άρθρου 140 παράγραφος 1, εκείνος που ενεργεί την επίδοση. Η βεβαίωση πρέπει να αναφέρει το ταχυδρομικό γραφείο με το οποίο έστειλε την ειδοποίηση, και τον υπάλληλο που την παρέλαβε, ο οποίος προσυπογράφει τη βεβαίωση. Ύστερα από προφορική αίτηση του παραλήπτη η αρχή στην οποία είχε παραδοθεί το αντίγραφο, σύμφωνα με το εδάφιο β΄, του το παραδίδει, με έγγραφη απόδειξη που συντάσσεται ατελώς». Ο ίδιος Κώδικας στο άρθρο 130 ορίζει ότι «1. Αν ο παραλήπτης της επίδοσης ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 128 και 129 αρνηθούν να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την έκθεση της επίδοσης ή αν δεν μπορούν να την υπογράψουν, το όργανο της επίδοσης επικολλά το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας, του γραφείου, του καταστήματος ή του εργαστηρίου, μπροστά σε έναν μάρτυρα. 2. …». Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για να ακολουθηθεί ο τρόπος επίδοσης που ορίζει το άρθρο 130 παρ. 1 ΚΠολΔ, θα πρέπει εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση και, σε περίπτωση που απουσιάζει, τα πρόσωπα που συνοικούν μαζί του, να αρνηθούν να παραλάβουν το έγγραφο ή να υπογράψουν την  έκεθση επίδοσςη ή να μην μπορούν να πράξουν αυτό. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία τα παραπάνω πρόσωπα δεν βρίσκονται στην κατοικία τους, ο δικαστικός επιμελητής υποχρεούται να διενεργήσει την επίδοση, όπως ορίζει το άρθρο 128 παρ. 4 ΚΠολΔ και να μνημονεύσει τον τρόπο επίδοσης στη συντασσόμενη από αυτόν έκθεση, σύμφωνα με το άρθρο 139 παρ. 1 περ. δ του ΚΠολΔ. Για το κύρος δε της θυροκόλλησης κατά το άρθρο 130 παρ. 1 ΚΠολΔ, πρέπει να βεβαιώνεται στην έκθεση επίδοσης ότι το πρόσωπο που αρνήθηκε να παραλάβει το έγγραφο ή να υπογράψει την έκθεση ή δεν μπόρεσε να πράξει αυτό, ήταν σύνοικος του παραλήπτη. Εάν αυτό δεν βεβαιώνεται, η επίδοση είναι άκυρη (πρβλ. ΑΠ 471/1999, 2187/2011 ΣΤΕ

Στην υπόθεση που κρίθηκε με την υπ’ αριθ. 4970/2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, η καλούσα – αιτούσα της άνω αίτησης, προς απόδειξη της νομότυπης κλήτευσης του άνω απολιπόμενου καθού, προσκομίζει και επικαλείται την 3680 β`/25.11.2005 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Γ.Κ. Σύμφωνα με την άνω έκθεση του, ο τελευταίος αναφέρει ότι, επειδή δεν βρήκε τον ίδιο τον καθού… αλλά “την όπως μου δήλωσε οικιακή βοηθό του Γ.Π., που αρνήθηκε να παραλάβει την άνω κλήση” τελικώς την θυροκόλλησε με την παρουσία της σ` αυτή αναφερόμενης μάρτυρος.

Λαμβανομένου υπόψη όμως ότι, κατά τις διατάξεις των άρθρων 128 § 1 και 130 § 1, σύμφωνα με τις οποίες, “αν ο παραλήπτης δεν βρίσκεται στην κατοικία του, το έγγραφο παραδίδεται σε έναν από τους συγγενείς ή υπηρέτες που συνοικούν μαζί του…” (128 § 1) και “αν ο παραλήπτης της επίδοσης ή τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 128 και 129 αρνηθούν να παραλάβουν το έγγραφο το όργανο της επίδοσης επικολλά το έγγραφο στην πόρτα….”, σαφώς προκύπτει ότι, για το νομότυπο της κατ` αυτής επίδοσης σε σύνοικο απαιτείται πραγματική συνοίκηση, κατά το χρόνο της επίδοσης και δεν αρκεί τυχαία παρουσία ή τυχαία ή παροδική παροχή εργασίας. Εξάλλου, αν στην έκθεση επίδοσης δεν αναφέρεται ότι η οικιακή βοηθός που παρέλαβε το έγγραφο, κατά τις άνω διατάξεις ήταν σύνοικος, η επίδοση δεν είναι νόμιμη (ΕφΑΘ 2935/1990 ΕλΔ 33. 895,Βασ. Βαθρακοκοίλης: ΚΠολΔ, τ. Α`, άρθρο 128, σελ. 785, 793 και εκεί παραπομπές σε περαιτέρω νομολογία).

Κρίθηκε , επομένως, ότι εφόσον στην συγκεκριμένη περίπτωση, στην πιο πάνω έκθεση επίδοσης δεν αναφέρεται ότι η οικιακή βοηθός Γ.Π. ήταν σύνοικος του…………., ο τελευταίος δεν κλήθηκε νομότυπα και η συζήτηση της προαναφερόμενης αίτησης πρέπει να κηρυχθεί ως προς αυτόν, απαράδεκτη (άρθρα 18 § 1 εδ. β` του ν. 2882/2001 και 271 § 1 ΚΠολΔ).

 

 Λένα Πολύζου

Δικηγόρος

Email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί