Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Αίτηση γονέα περί μεταβολής του τόπου διαμονής του ίδιου και του ανηλίκου τέκνου – Νέα διάταξη 1519 ΑΚ  

Σύμφωνα με το άρθρο 1519 ΑΚ (μεταβολή του τόπου διαμονής), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 139 του Ν. 4714/2020, ΦΕΚ A΄ 148/31.7.2020 [σημ. ότι το αρχικό άρθρο 1519 ΑΚ καταργήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α΄ 278)], ορίζεται ότι: «Μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτεί προηγούμενη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη οριστική δικαστική απόφαση μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέσο».

Υπό το φως των ανωτέρω, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ηλείας, με την υπ’ αριθμ. 160/2020 απόφασή του, δικάσαντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απέρριψε ως ουσία αβάσιμο το αίτημα της εκεί αιτούσας – μητέρας περί μεταβολής του τόπου διαμονής του τέκνου, κατ’ άρθ. 1519 ΑΚ, κρίνοντας τη λήψη ενός τέτοιου μέτρου ως υπέρμετρα δυσανάλογη σε σχέση με το εκτιμώμενο συμφέρον του ανηλίκου. Ως διαλαμβάνεται, μάλιστα, στο σκεπτικό της μόλις ρηθείσας αποφάσεως, το σχετικό αίτημα ελέγχεται και ως προς τη νομική του βασιμότητα, δεδομένου ότι η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είναι προσωρινής ισχύος, ήτοι δεν είναι οριστική (όπως απαιτεί η διάταξη του αρ. 1519 ΑΚ), ενόψει του ότι δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Επί το ειδικότερον, το ανωτέρω Δικαστήριο εδέχθη σχετικώς τα εξής: «[…] Σημειωτέον δε ότι, όσον αφορά στο αίτημα της α’ αιτούσας, περί μεταβολής του τόπου διαμονής της ίδιας και του ανηλίκου από την άνω οικογενειακή στέγη (στον … στην …, όπου και ο τόπος καταγωγής της αλλά και τόπος κατοικίας των γονέων της (άρ. 1519 ΑΚ), τούτο κρίνεται απορριπτέο, πρωτίστως, ως αβάσιμο κατ’ ουσίαν, καθώς κρίνεται υπέρμετρα δυσανάλογο εν σχέσει με το εκτιμώμενο συμφέρον του ανηλίκου, κι αυτό, γιατί τυχόν μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου αυτού …… μετά βεβαιότητας θα επιδράσει ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέως (καθ’ ου-πατρός) με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, αφού σε μια τέτοια περίπτωση, όπως είναι προφανές, λόγω αφενός μεν της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης και της εξ αυτής απαιτηθησόμενης υψηλής δαπάνης μετακινήσεων, αφετέρου δε του ιδιαιτέρως δυσχερούς πλέον καθεστώτος των μετακινήσεων (εξαιτίας και της πανδημίας του κορωνοϊού), θα επιδρούσε αρνητικώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του καθ’ ου-πατρός με το ανήλικο τέκνο του, σε σημείο δε μάλιστα που θα κατέτεινε εμμέσως στην κατάλυσή του υπ’ όψιν δικαιώματός του, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται περαιτέρω για τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο του εν λόγω ανηλίκου. Άλλωστε, κι αναφορικώς με το συμφέρον του τέκνου από μια τέτοια μεταβολή του τόπου διαμονής του, λεκτέον ότι ουδαμόθεν προέκυψε ότι αυτό εξυπηρετείται καλύτερα με την ως άνω εκδοχή. Εξάλλου, το ως άνω αίτημα της α΄ αιτούσας ελέγχεται και ως προς τη νομική του βασιμότητα, δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση ασφαλιστικών μέτρων είναι προσωρινής ισχύος (άρ. 695 ΚΠολΔ), ήτοι δεν είναι οριστική (όπως απαιτεί η διάταξη του άρ. 1519 ΑΚ), ενόψει του ότι δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα (άρ. 699 ΚΠολΔ)».

Αγγελική Πολυδώρου, δικηγόρος

e-mail: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί