Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η αναγραφή του Α.Φ.Μ. του ενάγοντος στο δικόγραφο της αγωγής ή του εναγομένου στις προτάσεις δεν συνιστά όρο του παραδεκτού

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας η ενάγουσα με την από προσθήκη της προβάλλει ένσταση απαραδέκτου των προτάσεων του εναγόμενου λόγω μη αναγραφής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου του στις από προτάσεις του. Κατ’ άρθρο 118 περ. 3 ΚΠολΔ, «Τα δικόγραφα που επιδίδονται από ένα διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν: … 3) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία και τη διεύθυνση όλων των διαδίκων και των νόμιμων αντιπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικόγραφο και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας τους, καθώς και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου τους,…». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015, με βάση τον οποίο τροποποιήθηκε ως άνω η προαναφερθείσα διάταξη, σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ακριβής και επαρκής ταυτοποίηση των διαδίκων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η τυπικότητα της διαδικασίας και να διευκολύνεται η ικανοποίηση της αξίωσης του ενάγοντος και γενικότερα η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ο Α.Φ.Μ. είναι μοναδικός για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο και δεν αλλάζει, επομένως μέσω αυτού ο διάδικος προσδιορίζεται με ασφάλεια. Κατά συνέπεια η ύπαρξη του Α.Φ.Μ. του ενάγοντος στην αγωγή του ή του εναγόμενου στις προτάσεις του δεν τίθεται από το νόμο ως προϋπόθεση παραδεκτού του δικογράφου. Η ως άνω έλλειψη θα μπορούσε απλώς να επιφέρει την ακυρότητα κάποιας διαδικαστικής πράξης, που συνδέεται με αυτήν την έλλειψη, εφόσον ο αντίδικος του διαδίκου που παρέλειψε να αναγράψει τον Α.Φ.Μ. του επικαλείται και αποδεικνύει δικονομική βλάβη εξαιτίας της έλλειψης αυτής κατ’ άρθρο 159 αριθ. 3 ΚΠολΔ. Συνεπώς, η προβληθείσα ένσταση απαραδέκτου της ενάγουσας είναι απορριπτέα ως νόμω αβάσιμη. (1/2019 ΠΠΡ ΑΜΦ, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί