Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η παραγραφή αξίωσης της αποζημίωσης χρήσης

Υποστηρίζεται τόσο σε νομολογιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο θεωρίας ότι η αποζημίωση χρήσης δεν αποτελεί μίσθωμα κι ως εκ τούτου υπόκειται στην 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 Α.Κ. Παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά αποσπάσματα τινών εκ των κυριότερων αποφάσεων του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου – και όχι μόνον – της χώρας μας, οι οποίες πραγματεύθηκαν το εν λόγω ζήτημα, δεχόμενες κατά τρόπο κατηγορηματικό ότι οι αξιώσεις από την κοινωνία υπόκεινται στη γενική 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ, απορρίπτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις σχετικώς προβληθείσες ενστάσεις παραγραφής των εκεί εναγομένων:

  • ΑΠ 1809/2012 – ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ:« […] Τέλος το Δημόσιο ισχυρίζεται ότι η αξίωση του ενάγοντος, όσον αφορά στο διάστημα από 8-3-99 έως 31-12-02 έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή, σύμφωνα με τα άρθρα 250, 251, 253 Α.Κ., 90 και 91 ν. 2362/1995 και 48 παρ. 1 και 6 ν.δ. 496/74. Η ένσταση αυτή είναι μη νόμιμη διότι η αποζημίωση χρήσης δεν αποτελεί μίσθωμα και υπόκειται στην 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 Α.Κ (Α.Π. 335/67). Ο ενάγων για το χρόνο μετά τη λήξη της μισθώσεως, που το εναγόμενο παρακρατεί και χρησιμοποιεί το μίσθιο, δικαιούται να λάβει ως αποζημίωση το μίσθωμα που θα εξασφάλιζε υπό συνθήκες ελεύθερης διαπραγμάτευσης […]».
  • ΕφΛαμ 2/2013 – ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ: « […] 6. Τέλος, ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι ένα μέρος από τις μερικότερες ένδικες αξιώσεις υπέκυψαν στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ. 16ΑΚπρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμος διότι στηρίζεται στην αναληθή προϋπόθεση ότι πρόκειται για αξιώσεις από μισθώματα, ενώ πρόκειται για αξιώσεις από την κοινωνία που υπόκεινται στη γενική 20ετή παραγραφή του άρθρου 249 ΑΚ. Εφόσον τα ίδια έκρινε και η εκκαλούμενη, δεν έσφαλε ως προς την εφαρμογή του νόμου και ο σχετικός λόγος της εφέσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος […]».
  • ΜονΠρωτΡόδου 169/2015 – ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ: « […] Ο ισχυρισμός της τελευταίας, που προβλήθηκε με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και αναπτύσσεται στις έγγραφες προτάσεις της, ότι η ένδικη αξίωση έχει υποπέσει στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 250 αριθ. 16 ΑΚ, τυγχάνει μη νόμιμος και ως εκ τούτου απορριπτέος, δοθέντος ότι η προκειμένη αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού δεν αποτελεί, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, μίσθωμα και υπόκειται στην εικοσαετή παραγραφή της διάταξης του άρθρου 249ΑΚ (πρβλ ΑΠ 1809/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 1176/2003 ΧρΙΔ 2004.45, I Κατρά, Αγωγές και ενστάσειςΑΚ, έκδοση 2010, παρ. 82, σελ. 580 και παρ. 98, σελ. 838) […]».

Η ίδια άποψη, δε, υιοθετείται και από τη θεωρία:

  • Βασ. Βαθρακοκοίλης, ΕρΝομΑΚ Τόμος Γ΄, Ημίτομος Γ΄, 2006, σελ. 211:«Η αξίωση όμως για αποζημίωση από στέρηση της χρήσης του κοινού μετά από αποκλειστική χρήση του υπόκειται στη συνηθισμένη παραγραφή ΕΑ 186/70 Αρμ 24/519, ΠΠΘ 35/71 ΕΕΝ 38/214».

 

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί