Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Η σχέση ομοδικίας, η οποία αναπτύσσεται μεταξύ των εναγομένων στα πλαίσια αγωγής διόρθωσης ανακριβών αρχικών κτηματολογικών εγγραφών και η φύση αυτής

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 6, παρ. 1 και 2 Ν.2664/1998, ως αυτό σήμερα ισχύει, «1.Πρώτες εγγραφές είναι εκείνες που καταχωρίζονται ως αρχικές εγγραφές στο Κτηματολογικό βιβλίο, κατά μεταφορά από τους κτηματολογικούς πίνακες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση β` του άρθρου 3. Οι πρώτες εγγραφές, επί των οποίων στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή, υπόκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος κεφαλαίου», «2. α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ` ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής…» και «2.γ … Η αγωγή απευθύνεται κατά του αναγραφόμενου ως δικαιούχου του δικαιώματος στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή ή κατά των καθολικών του διαδόχων. Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα στο οποίο αφορά η πρώτη εγγραφή, η αγωγή πρέπει να στραφεί τόσο κατά του φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού…».

Επί τη βάσει των προεκτεθέντων, καθίσταται σαφές ότι κατά την περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά φύλλα, όταν οι αναγραφόμενοι ως δικαιούχοι είναι περισσότεροι, εκείνος που θεμελιώνει έννομο συμφέρον και αμφισβητεί την ανακριβή εγγραφή του δικαιώματος όλων, επικαλούμενος δικό του δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 του ως άνω Νόμου, πρέπει να απευθύνει εναντίον όλων όσων αναγράφονται ως δικαιούχοι και, σε περίπτωση θανάτου τους, κατά των καθολικών διαδόχων τους την ασκηθησομένη αγωγή για την αναγνώριση του θιγομένου δικαιώματός του και τη διόρθωση της πρώτης ανακριβούς εγγραφής. Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει, ότι μεταξύ των κατά τα ανωτέρω νομιμοποιουμένων ως εναγομένων υφίσταται από το νόμο σχέση αναγκαστικής ομοδικίας, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 76 παρ. 1 περ. γ` ΚΠολΔ (υποχρεωτική κοινή παθητική εναγωγή), για να αποφευχθούν τόσο η διάσπαση της δικονομικής ενότητας των ανοιγομένων δικών, όσο και ο κίνδυνος έκδοσης αντιφατικών αποφάσεων για το ίδιο δικαίωμα, στο οποίο έχουν καταχωρηθεί οι ανωτέρω (ΑΠ 239/2020, ΑΠ 1152/2018). Υπό το αυτό πρίσμα και τελολογία, δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας (σε αντίθεση με τα γενικά ισχύοντα, κατά τα οποία επειδή η κυριότητα είναι διαιρετό δικαίωμα η ομο­δικία που συνδέει τους εναγόμενους σε αγωγή για την προστασία της είναι απλή) αναπτύσσεται και σε περίπτωση ειδικής διαδοχής στο δικαίωμα, στο οποίο αναφέρεται η πρώτη κτηματολογική εγγραφή, πρέπει δε η ασκηθησομένη αγωγή να απευθύνεται τόσο κατά του φερόμενου με την πρώτη εγγραφή ως δικαιούχου ή των καθολικών του διαδόχων, όσο και κατά των ειδικών διαδόχων αυτού, μεταξύ των οποίων θεμελιώνεται δεσμός αναγκαστικής παθητικής ομοδικίας κατ’ αρθρ. 76 παρ. 1γ ΚΠολΔ (ΑΠ 559/2019).

Γιάννης Μπάλλιας, ασκ. δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί