Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Λήψη ένορκης βεβαίωσης μετά το χρονικό σημείο, το οποίο προσδιορίζεται στη σχετική κλήση

Αναμφίβολα η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων αποτελούσε και εξακολουθεί να αποτελεί ίσως το πιο συχνά εμφανιζόμενο στη δικαστηριακή πρακτική αποδεικτικό μέσο, το οποίο προτιμάται από τους διαδίκους στην προσπάθειά τους να θεμελιώσουν προβαλλόμενους ισχυρισμούς και να αποδείξουν πραγματικά περιστατικά, τα οποία αξιολογούνται από τους ίδιους ως κρίσιμα στα πλαίσια των ενδίκων διαφορών που μετέχουν. Η προδικασία, η διαδικασία λήψης, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν κάθε ένορκη βεβαίωση προκειμένου αυτή να χαρακτηρισθεί ως νόμιμο αποδεικτικό μέσο και συνακόλουθα να εκτιμηθεί από το εκάστοτε αρμόδιο Δικαστήριο, περιγράφονται στα άρθρα 421-424 ΚΠολδΔ. Μολονότι, ο τρόπος λήψης και τα απαραίτητα στοιχεία των ενόρκων βεβαιώσεων εξειδικεύονται στα προαναφερθέντα άρθρα του ΚΠολΔ, αρκετά ζητήματα έχουν ανακύψει σχετικώς, η δε απάντηση σε αυτά δεν μπορεί να εξευρεθεί μέσω ρητών διατάξεων του ΚΠολΔ και γι’ αυτόν τον λόγο γίνεται προσφυγή σε νομολογιακές κατασκευές και ερμηνείες.

Ο χρόνος λήψης της ένορκης βεβαίωσης, ήδη από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 422, παρ. 1 ΚΠολΔ ανάγεται σε απαραίτητο στοιχείο της σχετικής κλήσης προς εξέταση μάρτυρα και είναι κρίσιμο να αναγράφεται σε αυτήν, σε συνδυασμό με τον τόπο και την ημέρα, ούτως ώστε ο αντίδικος {στον οποίο και επιδίδεται η σχετική κλήση δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία εξέτασης μάρτυρα κατ’ α. 422, παρ. 1, χωρίς δε να λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό η ημέρα της κλήσης και η ημέρα λήψης της ένορκης βεβαίωσης (ΕφΠατρ 246/2011, ΜΠρΑθ 1579/2017 ΤΝΠ NOMOS)} να είναι ενημερωμένος και προετοιμασμένος για τυχόν παράστασή του κατά τη διαδικασία λήψης της ένορκης βεβαίωσης και προς αντίκρουση των προβληθησομένων ισχυρισμών. Σύμφωνα με το άρθρο 424 ΚΠολΔ, ένορκη βεβαίωση, για τη λήψη της οποίας δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 421-423 ΚΠολΔ, είναι ανυπόστατη και δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (ΟλΑΠ 20/2004 ΕλλΔνη 2004. 132, ΑΠ 17/2018, ΑΠ 1237/2013, ΑΠ 381/2010). Η δικονομική κύρωση του ανυπόστατου / απαράδεκτου (αιτ έκθ: δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη ούτε προς έμμεση απόδειξη) φαίνεται να ισχύει αδιακρίτως για οποιαδήποτε παραβίαση των άρθρων 421-423 ΚΠολΔ και να αποτελεί επιλογή του νομοθέτη (Αιτιολ Εκθεση).

Εν όψει των ανωτέρω, εύλογα θα απαντούσε κανείς ότι αν η λήψη ένορκης βεβαίωσης πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα μεταγενέστερο από εκείνο, το οποίο ορίζεται στη σχετική κλήση προς εξέταση μάρτυρα, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα το ανυπόστατο αυτής άνευ ετέρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία των εθνικών Δικαστηρίων το κύρος ένορκης βεβαίωσης, η οποία ελήφθη εκπρόθεσμα, μπορεί να διασωθεί υπό την προϋπόθεση όμως, ότι μεταξύ της αναγραφόμενης στη σχετική κλήση χρονικής στιγμής και εκείνης, κατά την οποία πράγματι ελήφθη η ένορκη βεβαίωση, έχει μεσολαβήσει μικρό χρονικό διάστημα, το οποίο κρίνεται ως εύλογο και ανεκτό · το ,δε, χρονικό αυτό διάστημα απόκλισης έχει προσδιορισθεί στα δεκαπέντε (15) λεπτά. Συνεπώς, αν η χρονική καθυστέρηση οφείλεται στον επισπεύδοντα ή μάρτυρα, τότε υφίσταται υποχρέωση εύλογης αναμονής 15 λεπτών, άλλως η ληφθείσα καθ’ υπέρβαση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος ένορκη βεβαίωση δεν αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό μέσο και αυτεπαγγέλτως δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο, ανεξάρτητα από το αν έχει επέλθει βλάβη στον μη εμφανισθέντα αντίδικο (ΟλΑΠ 20/2004)

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί, ότι στην περίπτωση κατά την οποία η χρονική καθυστέρηση οφείλεται σε φόρτο εργασίας του υπηρεσιακού οργάνου, ενώπιον του οποίου πρόκειται να γίνει η εξέταση του ενόρκως βεβαιούντος,  η καθυστέρηση αυτή δεν επάγεται το απαράδεκτο της ένορκης βεβαίωσης (ΕιρΓυθ 33/2017 σε ΕΠολΔ 2017, σελ 539 με σχολ. Γιαννόπουλου),  ενώ (η καθυστέρηση) θα πρέπει να αναφέρεται στο κείμενο της ένορκης βεβαίωσης (ΕφΘεσ 1010/2017, ΕφΠειρ 46/2016, ΕφΠατρ 1216/2006).

Γιάννης Μπάλλιας, δικηγόρος

info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί