Δικηγορικό Γραφείο Ευγενίας Α. Φωτοπούλου
Βασιλίσσης Σοφίας 6 Αθήνα 106 74
Τηλέφωνο: 210 36 24 769, 211 7 80 80 80
210 30 09 019
Email: info@efotopoulou.gr

Μεταβιβάσεις ακινήτων και Ν. 3869/2010

Κατά τη διαδικασία ελέγχου πριν τη μεταβίβαση κάποιου ακινήτου είναι θεμελιώδες να ελέγχεται το ενδεχόμενο της εμπλοκής του πωλητή στη διαδικασία για υπαγωγή στον Ν. 3869/2010. Μια τέτοια μεταβίβαση είναι δυνατόν να θεωρηθεί απ’ την πλευρά των πιστωτών ότι δυσχεραίνει την ικανοποίηση από τα περιουσιακά στοιχεία του πωλητή-οφειλέτη και ότι έτσι μειώνεται το αντικείμενο της ρευστοποίησης ή εκμετάλλευσης από τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση αυτή τυγχάνουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις περί καταδολίευσης δανειστών (άρθρα 939 επ. ΑΚ). Οι πιστωτές που χαρακτηρίζουν μια συναλλαγή ως καταδολιευτική μπορούν να ασκήσουν τα σχετικά τους δικαιώματα κατά τα άρθρα 939 επ. ΑΚ  και έτσι να διεκδικήσουν την επαναφορά και την ένταξη και αυτών των στοιχείων στη διαδικασία του Ν. 3869/2010. Μετά την τελεσιδικία της διάρρηξης, θα ενταχθούν και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη στην υπό εκποίηση ή εκμετάλλευση περιουσία, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ. 1, με σχετική οριστική απόφαση του δικαστηρίου του Ν. 3869/2010. Για να καταλήξει το δικαστήριο ως προς το τελικό αντικείμενο της ρευστοποίησης –εκμετάλλευσης άλλωστε θα πρέπει να καταστεί τελεσίδικη η απόφαση επί της παράλληλης δίκης περί της καταδολίευση.

Τα περιουσιακά στοιχεία, που διαθέτει ο οφειλέτης, υπάγονται στη ρευστοποίηση ή εκμετάλλευση, ακόμα και αν δεν αναφέρονται στην αίτηση, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 745 ΚΠολΔ, μέχρι την περάτωση της συζήτησης στον πρώτο βαθμό δικαιούνται τα μέρη να προβάλλουν ισχυρισμούς. Τέτοιος ισχυρισμός αφορά και στην προσθήκη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη προς αξιοποίηση, ακόμα και αν δεν υπήρχαν κατά την κατάθεση της αίτησης και αποκτήθηκαν μέχρι τη συζήτηση ή εν γένει ακόμα και αν δεν αναφέρθηκαν για οποιονδήποτε λόγο στην αίτηση. Στο σημείο αυτό, λεκτέα είναι η διευκρίνιση ότι προϋπόθεση για το απαραίτητο της εκποίησης είναι αυτή να αποφέρει τίμημα που θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της θέσης των πιστωτών. Ουσιαστικά, απαραίτητη είναι η εκποίηση, από την οποία μπορεί να προκύψει «προσδοκία απολήψεως αναλόγου ανταλλάγματος», από το οποίο συνάγεται ότι μπορεί και αξίζει να εκποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο.

Τέλος, σημειούται ότι τα άρθρα 8 και 9 του ν. 3869/2010 δεν αναφέρονται στην τύχη της περιουσίας, την οποία έχει αποκτήσει ο ίδιος ο οφειλέτης κατά τη χρονική στιγμή της υπαγωγής του στον νόμο, μετά τη συζήτηση της αίτησης και ιδιαίτερα, μετά την έκδοση της απόφασης περί των μηνιαίων καταβολών.

Από τα ως άνω συνάγεται ότι κατά τον έλεγχο αγοραπωλησίας ενός ακινήτου είναι χρήσιμο να λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη αν ο πωλητής  έχει εμπλακεί στη διαδικασία υπαγωγής του Ν. 3869/2010, και δη αν ευρίσκεται κατά το στάδιο προ της συζήτησης αυτής, αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι η δικαιοπραξία θα κριθεί καταδολιευτική, δεδομένου ότι η περιουσία υπάγεται σε εκποίηση ή εκμετάλλευση, και θα επέλθει ρήξη αυτής.

(για το παρόν άρθρο αντλήθηκαν στοιχεία από: Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπα, Ιάκωβος Βενιέρης, Θεόδωρος Κατσάς, Νομική Βιβλιοθήκη σελ. 413-425)

Λαμπρινή Σταμέλου, δικηγόρος

email: info@efotopoulou.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Το email σας δεν θα δημοσιευτεί